kuşak

kuskun

Eski Türkçe kuduzġun "kuyruk altı kayışı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qudurga(n) sözcüğü ile eş kökenlidir.

kuskus

Arapça ḳṣ kökünden gelen ḳuṣḳūṣ قصقوص z "kırpık hamurdan yapılan yemek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük ḳaṣḳaṣa قصقص z "kırptı" fiilinin murabba (dörtlü)üdür.

kusmuk

Eski Türkçe kus- fiilinden Türkiye Türkçesinde +mUk ekiyle türetilmiştir.

kusur

Arapça ḳṣr kökünden gelen ḳuṣūr قُصُور z "eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṣara قَصَرَ z "kıstı, kısalttı, yetersiz kaldı, eksik idi" fiilinin fuˁūl vezninde masdarıdır.

kuş

Eski Türkçe aynı anlama gelen kuş sözcüğünden evrilmiştir.

kuşak
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kurşaġ [[kuşak kuşanma; dokunmuş yünden yapılan ve çadırın etrafına sarılan halka]] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
kuşak: al-mintaḳa

Köken

Eski Türkçe kurşak "kuşak, kuşanma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kurşa- "kuşak bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kuşan- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

genç kuşak, gök kuşağı, iklim kuşağı

Bu maddeye gönderenler

uçkur


14.12.2015
kuşan|mak

Eski Türkçe kurşan- "(kendine) kuşak bağlamak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kurşa- "kuşak bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +In- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kurış "gergi" biçiminden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe biçim Eski Türkçe kur- "germek" fiilinden Eski Türkçe +Iş ekiyle türetilmiştir.

kuşe

Fransızca papier couché "«tabakalı kâğıt», cila tabakasıyla kaplı kâğıt" deyiminden alıntıdır. (NOT: Fransızca deyim Fransızca couche "yatak, tabaka" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. ) Bu sözcük Fransızca coucher "yatırmak, yatmak" fiilinden türetilmiştir. Fransızca fiil Latince collocare "yatağa yatırmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince locare "yatırmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kuşet

Fransızca couchette "küçük yatak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca couche "yatak, tabaka" sözcüğünün küçültme halidir.

kuşhane

Türkiye Türkçesi kuşχāne "kuş evi, kuş yuvası" sözcüğünden evrilmiştir.

kuşkonmaz