kostüm

koruk

Farsça ġūra غوره z "olgunlaşmamış üzüm" sözcüğü ile eş kökenlidir.

korvet

Fransızca corvette "bir tür gemi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca aynı anlama gelen corbeta veya corveta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince corbita "«küfecik», a.a." sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince corbis "sepet, küfe" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

kostak

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

koster

İngilizce coaster "kıyı boyunca yol alan küçük yük gemisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce coast "(ad) kıyı, (fiil) kıyıdan gitmek" sözcüğünden +er ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Fransızca coste "1. kaburga, gövdenin yan tarafı, 2. kenar, kıyı" sözcüğünden alıntıdır. Eski Fransızca sözcük Latince costa "kaburga, gövdenin yanı" sözcüğünden evrilmiştir.

kostik

Fransızca soude caustique "sodanın yakılmasıyla elde edilen bir kimyasal madde, sodyum hidroksit" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca caustique "yanma ile ilgili, yanık" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kaustikós καυστικός z sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kaíō καίω, καυσ- z "yakmak" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

kostüm
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"kıyafet" [ Hüseyin Rahmi Gürpınar, Şık, 1889]
Şatırzade kostümü o kadar darlaştırır ki diğer şıklarınki hakikaten onun yanında bol kalır.

Köken

Fransızca costume "bir topluluğa özgü giyim tarzı, resmi giysi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca costume "adet, töre, adap, alışkanlık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen consuetudo sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince consuescere "alışmak" fiilinden +do ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince suescere, suet- "benimsemek, almak, kendine mal etmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swe-dʰ-sk- biçiminden evrilmiştir. ) Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *swé "kendi, ben" ve Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰeh₁- (*dʰē-) "komak, kılmak" kökünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için solo maddesine bakınız.

Ek açıklama

Latince suescere > consuescere ilişkisi Türkçe al- > alış- ilişkisine paraleldir.

Bu maddeye gönderenler

cosplay, mastı


01.10.2017
koş|mak

Eski Türkçe koş- "karşılıklı veya beraber konmak, eşleşmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *ko- "koymak" biçiminden türetilmiştir.

koşer

İbranice kaşer כָּשֵׁר z "uygun, özellikle Musevi dini kurallarına uygun" sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice kāşer "uygun olma, uyma, başarma" fiilinden türetilmiştir.

koşnil

Fransızca cochenil "kabuğundan kırmızı boya elde edilen bir böcek, kirmis" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen coccinella sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince coccinus "kırmızı" sözcüğünün küçültme halidir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kókkinos κόκκινος z sözcüğünden alıntıdır.

koşuk

Eski Türkçe koşuġ "kafiyeli beyit" sözcüğü ile eş kökenlidir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe koş- "ikilemek, yanyana koymak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

koşul

Türkiye Türkçesi (şart) koş- fiilinden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.