kop|mak

konvulsiyon

Fr/İng convulsion ihtilaç, kasılma Lat convulsio a.a. Lat convoluere bükülmek, kıvrılmak +(t)ion Lat con+ voluere, vuls- dönmek

konyak

Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki öz Cognac Fransa'da bir kent

kooperatif

Fr coopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi Fr coopérer birlikte çalışmak, işbirliği yapmak +(t)iv° Lat con+ operari işlemek

koordinasyon

Fr coordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme İng coordination a.a. OLat coordinare +(t)ion

koordinat

Alm Koordinat İng coordinate matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri YLat coordinatus [pp.] a.a. (İlk kullanım: 1656 René Descartes, Fr. matematikçi ve filozof.) Lat con+ ordinare düzenlemek, tanzim etmek, sıraya koymak +()t°

kop|mak

ETü: [ Irk Bitig, <900]
kara kuş kopupan barmış [kartal çıkıp gitmiş] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
er kopdı [adam ayağa kalktı], kuş kopdı [kuş uçtu], ay kopup ewlenüp ak bulıt örlenüp [ay çıkıp harelendi, ak bulut belirdi] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
yerinden kopmak (...) göŋlinden kopmak (...) kıyāmet kopmak

<< ETü kop- çıkmak, harekete geçmek

Not: Esasen "çıkmak" anlamında geniş kapsamlı bir eylem iken, modern kullanımda dar bir anlam alanına sıkışmıştır. "Çıkma" anlamı gönlünden kopmak, ödü kopmak "sesi çıkmak", kıyamet koparmak gibi deyimlerde korunur.

Benzer sözcükler: it kopuk, koparmak, koparılmak, koparma, kopartmak, kopuk, kopukluk, kopulmak, kopuntu


27.05.2015
kopça

≈ Sırp kopça копча ztoka, metal düğme Mac kapocs a.a. Mac kapcsol bağlamak, iliştirmek

kopil

≈ Yun kopéli κοπέλι zoğlan çocuğu (argo ve lehçelerde)

kopuz

<< ETü kopuz telli bir çalgı

kopülasyon

Fr/İng copulation çiftleşme Lat copulatio a.a. Lat copulare [den.] çiftlemek, iki şeyi birbirine koşmak +(t)ion Lat copula çift

kopya

Fr copie 1. çoğaltma, özellikle yazı ve kitap çoğaltma, 2. bir yazı veya kitabın çoğaltılmış nüshası << Lat copia çokluk, bolluk << Lat *co-opia HAvr *h₃ep- (*op-) emek vermek, mahsul elde etmek