kopça

konyak

Fr cognac Cognac bölgesine özgü alkollü içki öz Cognac Fransa'da bir kent

kooperatif

Fr coopératif birlikte çalışan işçilerin kurduğu dayanışma şirketi Fr coopérer birlikte çalışmak, işbirliği yapmak +(t)iv° Lat con+ operari işlemek

koordinasyon

Fr coordination (birkaç şeyi) birbirine bağlı olarak düzenleme İng coordination a.a. OLat coordinare +(t)ion

koordinat

Alm Koordinat İng coordinate matematikte bir noktayı tanımlayan iki veya daha çok sayıdan her biri YLat coordinatus [pp.] a.a. (İlk kullanım: 1656 René Descartes, Fr. matematikçi ve filozof.) Lat con+ ordinare düzenlemek, tanzim etmek, sıraya koymak +()t°

kop|mak

<< ETü kop- çıkmak, harekete geçmek

kopça

TTü: "düğme, kulp" [ Seydi Ali Reis, Miratü'l-Memalik, 1557]
kopçacıbaşısı ˁAlī beg TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
pabuçlarında kopçalı çakşırlarında çekirdeklü ve çarχlu mahmīzleri var

≈ Sırp kopça копча ztoka, metal düğme Mac kapocs a.a. Mac kapcsol bağlamak, iliştirmek

Not: Evliya Çelebi'de kopça Balkanlara özgü bir giyim unsuru olarak görülür. Yun kópitsa (a.a.) Balkan veya Türkçe kaynaklı olabilir. • Diğer yandan, karş. Moğ tobçi "düğme, meme ucu, mermi", ÇTü topçak "düğme".

Benzer sözcükler: kopçalamak


13.03.2018
kopil

≈ Yun kopéli κοπέλι zoğlan çocuğu (argo ve lehçelerde)

kopuz

<< ETü kopuz telli bir çalgı

kopülasyon

Fr/İng copulation çiftleşme Lat copulatio a.a. Lat copulare [den.] çiftlemek, iki şeyi birbirine koşmak +(t)ion Lat copula çift

kopya

Fr copie 1. çoğaltma, özellikle yazı ve kitap çoğaltma, 2. bir yazı veya kitabın çoğaltılmış nüshası << Lat copia çokluk, bolluk << Lat *co-opia HAvr *h₃ep- (*op-) emek vermek, mahsul elde etmek

kor

<< OTü kor köz, cemre ≈? Fa ḳor قور zkoza, taşak, hedef olarak konan top