konut

konu

Türkiye Türkçesi kon- fiilinden Yeni Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

konuk

Eski Türkçe konuk "1. konaklayan kimse, misafir, 2. konaklanan yer, menzil" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kon- fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

konum

Türkiye Türkçesi kon- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

konuş|mak

Eski Türkçe kon- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Iş- ekiyle türetilmiştir.

konuşlan|mak

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *konuş "konma, yerleşme" biçiminden Yeni Türkçe +lAn- ekiyle türetilmiştir. Türkçe biçim Türkiye Türkçesi kon- fiilinden türetilmiştir.

konut
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kutadgu Bilig, 1069]
olardın tileme tavarın yanut / yanutı bayat birge eḏgü konut [onlardan karşılık olarak mal bekleme / karşılığı tanrı güzel bir konut (cennet) olarak verecektir] Yeni Türkçe: [ Osmanlıcadan Türkçeye Cep Kılavuzu, 1935]
konut = Mesken, sükna, ikametgâh

Köken

Eski Türkçe konut "ikamet yeri" sözcüğünden alıntıdır. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kon- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kon- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Dil Devrimi döneminde Kutaḏġu Bilig metninde bulunup güncel dile dahil edilen sözcüklerdendir.

Benzer sözcükler

toplu konut


19.08.2015
konürbasyon

İngilizce conurbation "birkaç kentin birleşmesiyle oluşan yerleşim" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1915 P. Geddes, İng. sosyolog.) İngilizce sözcük Latince urbs "kent, şehir" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

konvansiyon

Fransızca convention "1. buluşma, toplantı, 2. üzerinde anlaşılan şey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen conventio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince convenire "bir araya gelmek, buluşmak, uygun bulmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince venire, vent- "gelmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

konveks

Fransızca convexe, convect- "kubbeli, kemerli, dışbükey" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen convexus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince convectere "yığmak, tümsek yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince vectare "taşımak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince vehere, vect- "sürmek, taşımak" fiilinin isimden türetilmiş fiilidir.

konvektör

Fransızca convecteur "konveksiyon sistemiyle çalışan ısıtıcı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca convection "ısının hava veya bir sıvıyla birlikte yayılması" sözcüğünden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince convehere "yanısıra sürmek, birlikte götürmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

konvertibl

Fransızca ve İngilizce convertible "dönüşebilen" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca converter "çevirmek, dönüştürmek" fiilinden +()bilis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen convertere, convers- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince vertere, vers- "dönmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.