konstrüksiyon

konsomatris

Fransızca consomatrice "bar müşterilerine içki içiren kadın" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consomateur "tüketici" sözcüğünün dişilidir.

konsome

Fransızca consommé "et suyuna çorba" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca consommer sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

konsonant

İngilizce consonant "1. birlikte ses veren, uyumlu, 2. dilbilgisinde ünsüz harf" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen consonans, -t- sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince consonare "birlikte ses vermek, uyumlu olmak" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sonare "ses vermek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince sonus "ses" sözcüğü ile eş kökenlidir.

konsorsiyum

Fransızca consortium "bağımsız tüzel kişiliğini koruyan şirketlerin sınırlı bir amaç için kurduğu ortaklık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince consortium "şirket, tüzel kişilik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince consors "kısmeti paylaşan, miras ortağı" sözcüğünden +ium ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince sors, sort- "kısmet, pay, mirasta kalan pay" sözcüğünden con+ önekiyle türetilmiştir.

konstelasyon

Fransızca constellation "1. takım yıldız, yıldız grubu, 2. (mec.) bir sistem içindeki unsurların dağılımı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince constellatio "takım yıldız" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince stellare "yıldızlanmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir. Geç Latince fiil Latince stella "yıldız" sözcüğünden türetilmiştir.

konstrüksiyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
umumî mîmarî ve konstrüksiyon kavaidine göre rekonstrüksiyon [ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1944]
rekonstrüksiyon [yeniden yapım] dekonstüksiyon [ Cumhuriyet - gazete, 1997]
Bugün [Derrida'nın] adıyla özdeşleştirilen dekonstrüksiyon (yapısızlandırma) sözcüğü metafizik bir bütünde düşünülmeyen şeyi

Köken

Fransızca construction "yapım, yapı, inşaat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen constructio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince construere "inşa etmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince struere, struct- "yığmak, dikmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için strüktür maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

dekonstrüksiyon, dekonstrüktif, konstrüktif, konstrüktivist, konstrüktivizm, rekonstrüksiyon, rekonstrüktif


08.10.2017
konsül

Latince consul "«danışman», Roma Cumhuriyetinde en üst siyasi yönetici" sözcüğünden alıntıdır.

konsültasyon

İtalyanca consolto veya Fransızca consultation "danışma, müşavere" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince consultare "danışmak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince consultus "danışık" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Latince consulere "danışmak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

konşimento

İtalyanca conoscimento "1. tanıma, teyit, 2. deniz ticaretinde teyit belgesi" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca conoscere "tanımak, teyit etmek, bilmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen cognoscere, cognit- fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Latince gnoscere, not- "bilmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.

kont

Fransızca comte "bir soyluluk unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince comes, comit- "yoldaş, maiyetten olan kimse" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince comitare "birlikte yürümek" fiili ile eş kökenlidir.

kontak

Fransızca contacte "değme, temas" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen contactus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince contingere "temas etmek, bitişmek, dokunuşmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince tangere, tact- "dokunmak" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.