konser

konkur

Fr concours yarış Lat concursus a.a. Lat concurrere birlikte koşmak, yarışmak Lat con+ currere, curs- koşmak

konkurhipik

Fr concours hippique at yarışı

konsantre

Fr concentrer yoğunlaştırmak, bir merkeze toplamak Fr con+ centre [den.] merkez

konsensus

Lat consensus [pp.] ittifak, görüş birliği, mutabakat Lat consentire, consens- mutabık olmak, razı olmak Lat con+ sentire, sens- duymak, hissetmek

konsept

Fr/İng concept kavram, fikir Lat conceptus [pp.] a.a. Lat concipere içine almak, kavramak, hamile kalmak +()t° Lat con+ capere, capt- almak, tutmak

konser

konserto [ Ahmed Mithat, Henüz 17 Yaşında (roman), 1882]
Bayoğlu ahalisi dahi rağbetini suret-i mahsusada tertip olunan konsertolara ve sair oyunlara hasrederek [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Concert [Fr.]: (Mus.) musıki cemiyeti, konserto.

Fr concert 1. birlikte müzik çalma veya şarkı söyleme [esk.], 2. müzik dinletisi İt concerto a.a.

 konçerto

Not: Tükçede 19. yy'da kullanılan konçerto ve konserto biçimleri, ilk alıntı kaynağının İtalyanca olduğunu düşündürür. Ancak zamanla Fransız telaffuzu galebe çalmıştır.


22.11.2013
konservatif

İng conservative 1. muhafaza edici, koruyucu, 2. siyasette muhafazakâr OLat conservativus saklayıcı, muhafaza eden Lat conservare saklamak, muhafaza etmek +(t)iv°

konservatuar

Fr conservatoire 1. koruma yeri, 2. müzik okulu Lat *conservatorium Lat conservare korumak, muhafaza etmek +(t)orium

konserve

Fr conserve [dev.] muhafaza edilmiş gıda Fr conserver saklamak, muhafaza etmek Lat conservare a.a. Lat con+ servare hizmet etmek, bakmak, sakınmak, gözkulak olmak

konsey

Fr conseil danışma, danışma meclisi, şura << Lat consilium danışma, fikir sorma

konsil

Fr concile din işleri meclisi Lat concilium 1. bir araya çağırma, toplama, 2. genel toplantı, meclis Lat con+ calare çağırmak, yüksek sesle ilan etmek +ium HAvr *kelh₁- (*kel-) a.a.