kolektif

kolbastı
kolçak

<< ETü kolçak kolcuk ETü kol +çAk

koldaş

<< ETü koldaş ETü kol +dAş

kolej

Fr collège 1. bir üniversiteyi oluşturan loncaların her biri [esk.], 2. yüksek okul << Lat collegium ortaklık, dernek, lonca Lat collēga yoldaş, ortak Lat con+ lēgāre sözleşme yapmak, taahhüt etmek

koleksiyon

Fr collection toplama, biriktirme Lat collectio a.a. Lat colligere (seçip) toplamak +(t)ion Lat con+ legere, lect- seçmek, ayırmak

kolektif

kolektif şirket [ Düstur Tertip I.-IV., 1860]
kollektif taˁbīr olunan şirket şu vechiledir ki kolektivizm [ Ziya Gökalp, 1923]
Lenin, Bolşeviklik için yakın mefkûre olarak kollektivizmi (...) ileri sürmüştür. kolektivite [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
alelekser kullanılan ecnebi ıstılahların kısmı küllisinin lisanımızda mukabili vardır (...) Misal: kollektivite: cemaat.

Fr collectif toplu, ortak Lat colligere bir yere toplamak +(t)iv° Lat con+ legere, lect- seçmek, ayırmak

Benzer sözcükler: kolektivite, kolektivizm

Bu maddeye gönderenler: kolhoz


08.10.2017
kolektör

Fr collecteur toplayıcı Lat collector a.a. Lat colligere toplamak +(t)or

kolera

Fr choléra İng cholera 1. safra, sarı ishal, 2. 19. yy'da ortaya çıkan bulaşıcı bir hastalık EYun χoléra χολέρα zsafra çıkarma, sarı ishal EYun χolḗ χολή zsafra

kolesterol

Fr cholésterol «öd yağı», vücutta bulunan bir yağ (İlk kullanım: 1784) § EYun χolḗ χολή zsafra, öd EYun stéar στέαρ zkatı yağ EYun élaion ελαίον zyağ

kolhoz

Rus kolχóz колхо́з z [abb.] Rus kolektivnóye χozyáistvo коллекти́вное хозя́йство zkolektif çiftlik

koli1

Fr colis paketlenmiş mal veya eşya İt colli [çoğ.] İt collo 1. boyun, 2. hamal boyunduruğu ile taşınan yük Lat collum boyun << HAvr *kʷol-so-m a.a. HAvr *kʷel-¹ dönmek