kof

kodein

Fransızca codéine "afyondan elde edilen yatıştırıcı madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kōdeía κωδεία z "gelincik, afyon bitkisi" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

kodeks

Fransızca codex pharmaceutique "resmen onaylanan ilaçlar katalogu" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Latince cōdex, cōdic- "1. ağaç kütüğü, 2. yazı tableti, defter, özellikle büyük boy hesap veya karar defteri" sözcüğünden alıntıdır.

kodes

Yeni Yunanca kotétsi κοτέτσι z "kümes, tavuk barınağı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kóta κότα z "kanatlılar, tavuk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Yeni Yunanca kóttos "kanat" sözcüğünden türetilmiştir.

kodifiye

Fransızca codifier "kuralları sistemli olarak belirlemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Geç Latince codificare fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Latince codicem facere deyiminden türetilmiştir.

kodoş

Ermenice godoş կոտոշ z "boynuz" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir.

kof
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Uygurca Budist metinler, 1000 yılından önce]
kamaġ kutsız kovı ters biliglig tınlıġlar [tüm kutsuz boş, yanlış görüşlü canlılar] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kovı yıġaç [çürük veya içi boş ağaç - kowı şeklinde de telaffuz edilir]

Köken

Eski Türkçe koġı veya kovı "içi boş, çürük" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *koġ- "oymak" fiilinden türetilmiştir.

Ek açıklama

Karş. Eski Türkçe koğuş "içi boş şey ve yer". • Hintavrupa Anadilinde *keuə- kökünden türeyen biçimlerle anlam benzerliği tesadüfidir. Karş. Eski Yunanca koûfos "içi boş, kof", Latince cavus, Farsça kāw "oyuk, boşluk", kāwak "kof" < Hintavrupa Anadilinde *keu. Karş. kav2.

Bu maddeye gönderenler

kavun, koful, koğuş (kağşa-, kayış), kova, kovan, kovuk


02.01.2016
kofana

Yeni Yunanca gomphéna veya gouphéna γουφαίνα z "dişi lüfer" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca gómphos γόμφος z "1. kalın çivi, mıh, 2. kefal veya lüfer balığı" sözcüğünün dişilidir.

kofre

Fransızca coffret "1. «küçük sandık», kasa, 2. elektrik veya telefon bağlantı kutusu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca coffre "sandık" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük Latince cophinus "küfe, sandık" sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kóphinos κόϕινος z sözcüğünden alıntıdır.

kofti

Yeni Yunanca kófte κόφτε z "kes!" sözcüğünden alıntı olabilir; ancak bu kesin değildir. Yunanca sözcük Yeni Yunanca kóvo κόβω z fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca koptō κοπτω z "kesmek, yarmak" fiili ile eş kökenlidir.

koful

Türkiye Türkçesi kof sözcüğünden Yeni Türkçe +Il ekiyle türetilmiştir.

kognitif

İngilizce cognitive "bilmeye veya tanımaya ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince aynı anlama gelen cognitivus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cognoscere "bilmek, tanımak" fiilinden +()tiv° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince gnoscere "bilmek" fiilinden con+ önekiyle türetilmiştir.