kof

kodein

Fr codéine afyondan elde edilen yatıştırıcı madde EYun kōdeía κωδεία zgelincik, afyon bitkisi +in°

kodeks

Fr codex pharmaceutique resmen onaylanan ilaçlar katalogu Lat cōdex, cōdic- 1. ağaç kütüğü, 2. yazı tableti, defter, özellikle büyük boy hesap veya karar defteri

kodes

Yun kotétsi κοτέτσι zkümes, tavuk barınağı Yun kóta κότα zkanatlılar, tavuk Yun kóttos kanat

kodifiye

Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek << OLat codificare Lat codicem facere

kodoş

~? Erm godoş կոտոշ zboynuz

kof

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
kamaġ kutsız kovı ters biliglig tınlıġlar [tüm kutsuz boş, yanlış görüşlü canlılar] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kovı yıġaç [çürük veya içi boş ağaç - kowı şeklinde de telaffuz edilir]

<< ETü koġı/kovı içi boş, çürük ETü *koġ- oymak

Not: Karş. ETü koğuş "içi boş şey ve yer". • HAvr *keuə- kökünden türeyen biçimlerle anlam benzerliği tesadüfidir. Karş. EYun koûfos "içi boş, kof", Lat cavus, Fa kāw "oyuk, boşluk", kāwak "kof" < HAvr *keu. Karş. kav2.

Bu maddeye gönderenler: kavun, koful, koğuş (kağşa-, kayış), kovan, kovuk


02.01.2016
kofana

Yun gomféna/guféna γουφαίνα z [fem.] dişi lüfer EYun gómphos γόμφος z1. kalın çivi, mıh, 2. kefal veya lüfer balığı

kofre

Fr coffret [küç.] 1. «küçük sandık», kasa, 2. elektrik veya telefon bağlantı kutusu Fr coffre sandık << Lat cophinus küfe, sandık, sanduka EYun kóphinos κόϕινος za.a.

kofti

~? Yun kófte κόφτε zkes! Yun kóvō κόβω z ≈ EYun koptō κοπτω zkesmek, yarmak

koful

TTü kof +Il

kognitif

İng cognitive bilmeye veya tanımaya ilişkin Lat cognitivus a.a. Lat cognoscere bilmek, tanımak +(t)iv° Lat con+ gnoscere bilmek