kodoş

kodaman

§ Fa χodā saygıdeğer ve yaşlı kimse, koca (≈ Sogd χwatāw kral, efendi, soylu kişi ≈ Hwar χwadēw a.a. ) +? Fa mān gibi, benzer

kodein

Fr codéine afyondan elde edilen yatıştırıcı madde EYun kōdeía κωδεία zgelincik, afyon bitkisi +in°

kodeks

Fr codex pharmaceutique resmen onaylanan ilaçlar katalogu Lat cōdex, cōdic- 1. ağaç kütüğü, 2. yazı tableti, defter, özellikle büyük boy hesap veya karar defteri

kodes

Yun kotétsi κοτέτσι zkümes, tavuk barınağı Yun kóta κότα zkanatlılar, tavuk Yun kóttos kanat

kodifiye

Fr codifier kuralları sistemli olarak belirlemek << OLat codificare Lat codicem facere

kodoş

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳodoş قودوش: Leno, pec. propriae uxoris [muhabbet tellalı, özellikle kendi karısını pazarlayan] [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
godoş (Kütahya): muhabbet dellalı.

~? Erm godoş կոտոշ zboynuz

Not: Ermenice halk ağızlarına mahsus olan sözcük geç tarihte kaydedilmiştir. Fa gudāş گداش "boynuz", Gürc godoşi გოტოში "boynuz" biçimleriyle köken ilişkisi açık değildir. Acar sf. II.641.

Benzer sözcükler: godoş


10.12.2015
kof

<< ETü koġı/kovı içi boş, çürük ETü *koġ- oymak

kofana

Yun gomféna/guféna γουφαίνα z [fem.] dişi lüfer EYun gómphos γόμφος z1. kalın çivi, mıh, 2. kefal veya lüfer balığı

kofre

Fr coffret [küç.] 1. «küçük sandık», kasa, 2. elektrik veya telefon bağlantı kutusu Fr coffre sandık << Lat cophinus küfe, sandık, sanduka EYun kóphinos κόϕινος za.a.

kofti

~? Yun kófte κόφτε zkes! Yun kóvō κόβω z ≈ EYun koptō κοπτω zkesmek, yarmak

koful

TTü kof +Il