kispet

kirizma

Yunanca kílisma κοίλισμα z "çukurlama, toprağı derin kazma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca kílizō κοίλιζω z "çukur açmak, çukur hale getirmek" fiilinden +ma(t) ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *ḱewh₁- (*ḱew-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Eski Yunanca koîlos κοῖλος z "çukur, kovuk" sözcüğünden +izō ekiyle türetilmiştir.

kirkit

Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

kirpi

Eski Türkçe kirpi veya kirpig "dikenli küçük hayvan" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kirp- biçiminden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kirpik

Eski Türkçe kirpik "göz kapağındaki kıllar" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kirpi "dikenli hayvan" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kirve

Kürtçe (Kurmanci) kirîv vok. kirîvo "çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip çıkan kişi" sözcüğü ile eş kökenlidir. Kürtçe sözcük Süryanice ḳarīvō ܩܪܝܒܐ z "yakın kişi, akraba, vaftiz babası" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳarīb "yakın kişi, akraba" sözcüğü ile eş kökenlidir.

kispet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
chispétt [kispet]: habito & portatura [giysi, kıyafet] "... pehlivan kıyafeti" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
Arapgirli pehlivān Selim, kisbetinden maˁada vücūdu uryān

Köken

Arapça ksw kökünden gelen kiswa(t) كِسْوة z "kıyafet, giysi" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için kisve maddesine bakınız.

Ek açıklama

kisve sözcüğünün özel anlam kazanmış varyantıdır.


14.11.2019
kisra

Arapça kisrā كِسرا z "Sasani padişahlarının unvanı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça χusraw "Husrev, Sasani hanedanının kurucusu" sözcüğünden alıntıdır.

kist

Fransızca kyste "(tıpta) irinli torbacık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kýstis κύστις z "sidik torbası, mesane" sözcüğünden alıntıdır.

kisve

Arapça ksw kökünden gelen kiswa(t) veya kisba(t) كسوة/سبة z "giysi, kıyafet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasā كسا z "giydirdi, örttü" fiilinin fiˁla(t) vezninde ismi merresidir.

kiş

Fransızca quiche "Fransa'nın Alsace ve Lorraine bölgesine özgü katkılı hamur yemeği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca Kuchen veya Küchel "pişmiş hamur işi, kurabiye" sözcüğünden alıntıdır.

kişi

Eski Türkçe kişi "insan, kimse" sözcüğünden evrilmiştir.