kiriş

kiram

Ar kirām كِرام z [#krm fiˁāl çoğ.] büyükler Ar karīm كريم z [t.] büyük

kiraz

Yun kerásion κεράσιον zkiraz << EYun kérasos κέρασος za.a. +ion

kirebolu

Yun kiropólis κηροπώλης zbalmumcu (Kaynak: LS sf. 948)EYun kērós κηρός zbalmumu

kireç

Fa girac گرج zsöndürülmüş kalsiyum karbonat ≈ Aram gīr גיר za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 241.)≈ Akad gīru a.a. Sumer gir a.a.

kiremit

Yun keramídion κεραμίδιον z [küç.] pişmiş topraktan yapma şey, tuğla EYun kéramos κέραμος zçömlekçi kili, pişmiş kilden yapılan çanak ve çömlek, tuğla +ion <<? HAvr *ḱerh₂-mo- HAvr *ker-² ateş, yakmak

kiriş

ETü: [ Türkische Turfantexte 1-9, Uygurca metinler, <900]
ya [yay] kirişlerin ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kiriş: wataru'l-ḳaws [yay gergisi] TTü: "... çatı gergisi" [ Cafer Efendi, Risale-i Mi'mâriyye, 1614]
veter Arabīdir, Türkīde ev kirişi demekdir, veterü'd-dār maˁnāsına kirişi kırmak "(argo)" [ Osman Cemal Kaygılı, Argo Lugatı, 1932]
kirişi kırmak: Kaçmak, savuşmak.

<< ETü kiriş yay gergisi ETü ker- germek +Iş

 ger-

Not: Anlam evrimi için karş. Ar watar "kiriş", tawattur "germek". • İlk hecede en eski örneklerden bu yana istikrarlı olan /i/ sesi açıklanmaya muhtaçtır.

Benzer sözcükler: kirişi kırmak


09.09.2017
kirizma

Yun kílisma κοίλισμα zçukurlama, toprağı derin kazma Yun kílizō κοίλιζω zçukur açmak, çukur hale getirmek +ma(t) << HAvr *ḱewh₁- (*ḱew-) a.a. EYun koîlos κοῖλος zçukur, kovuk +izō

kirkit

?

kirpi

<< ETü kirpi/kirpig dikenli küçük hayvan <? ETü *kirp- +I(g)

kirpik

<< ETü kirpik göz kapağındaki kıllar ≈? ETü kirpi dikenli hayvan +Ik

kirve

≈ Kürd kirîv vok. kirîvo çocuğu sünnet ettiren ve yaşam boyu sahip çıkan kişi Süry ḳarīvō ܩܪܝܒܐ zyakın kişi, akraba, vaftiz babası ≈ Ar ḳarīb yakın kişi, akraba