kerrake

kerli ferli

Fa karr u farr كر و فر zgüç ve kuvvet § Fa karr كر zkuvvet, celadet Fa farr فر zparıltı, ihtişam

kermes

Fr kermesse kilisede ayinden sonra hayır için yapılan satış Hol kerkmisse kilise ayini § Hol kerk kilise (<< Ger *kîrikon a.a. EYun kyrikón κυρικόν z«tanrı evi», kilise EYun kýrios κύριος zrab, tanrı +ik° ) Lat missa [pp. fem.] Pazar ayini (Lat mittere göndermek +()t° )

kerosen

İng kerosene bir petrol ürünü EYun kērós κηρός zbalmumu

kerpeten

Ar kalbatān/kalbatayn كلبتين z [#klb dual.] «iki köpek dişi», kıskaç, pense Ar kalba(t) كلبة z [t.] köpek dişi +ayn Ar kalb köpek

kerpiç

<< ETü kerpiç pişmemiş tuğla

kerrake

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
kereke: Species vestis Arabicae. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kerrāke: Dar cübbe.

Ar karaka(t) كركة z [#krk] külahlı bir tür cübbe OYun karakállion a.a. Lat caracalla a.a.

Not: Victor ve Eusebius vekâyinamelerine göre imparator Antoninus devrinde Gallia'da ortaya çıkmış bir giysidir. DuCL sf. 2:157. İmparator Caracalla'nın (hd. 211-217) lakabı bu cübbeyi giydiği için verilmiştir. • Vehbi'nin kerrakesi deyimi 19. yy şairlerinden Sümbülzade Vehbi'ye ilişkin bir anekdottan türemiştir. Belki kürrekî "eşcinsel sevgili, oynaş" ile ilgili bir kelime oyunu kastedilmiş olabilir.


10.12.2015
kerrat

Ar karrāt كَرّات z [#krr çoğ.] defalar, matematikte çarpımlar Ar karra(t) كَرّة z [t.] +āt

kert|mek

<< ETü kert- çentmek, çenterek işaret koymak ETü *keri- a.a. +It- ETü kez oyuk, çentik +I-

kerte

İt quarta 1. çeyrek, 2. pusula kadranının sekizde bir dilimi << Lat quartus çeyrek Lat quatuor, quatr- dört

kertenkele

~? Yun/EYun krokódilos κροκόδιλος z1. kertenkele, 2. büyük kertenkele, timsah § EYun krókē κρόκη ztaş EYun drílos δρίλος zkurtçuk, tırtıl

kerteriz

Yun kartárizō καρτάριζω zpusulanın 32'de bir bölümlerine göre yön tayin etmek (Kaynak: LF sf. §159)Ven *quartarisàr a.a. Ven quarta kerte