keşkül

keşif

Ar kaşf كشف z [#kşf faˁl msd.] ortaya çıkarma, örtüsünü açma Ar kaşafa كشف zbuldu

keşiş

Ar kaşīş كشيش z [#kşş] Hıristiyan rahibi Aram ḳəşīş קְשִׁישׁ z1. yaşlı kimse, şeyh, 2. kilise hiyerarşisinde bir sınıf rahip Aram ḳəşaş קְשַׁשׁ zyaşlanmak, yaşlı olmak

keşişleme

öz Keşiş Dağı İstanbul'un güneyinde bir dağ, Uludağ

keşke

Fa kāş ki كاش كه ztemenni bağlacı

keşkek

Fa kaşk كشك z1. süt pıhtısı veya peynir altı suyu, 2. arpa suyu, arpa +ak2 << OFa kaşk peynir suyu, kurut?

keşkül

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
keşkūl: Poculum, scyphus [kâse] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
keşkūl-i fukarā: Taam türlüsü. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
keşkūl-i fukarā: Muhtelif şeylerden mürekkeb bir nevi süt tatlısı.

Fa kaşkūl كشكول z«çanak çeker», 1. dilenci, 2. dilenci kâsesi § Fa kaş كش zçeken Fa kūl كول zçanak, kadeh

 keş1

Not: Türkçe tatlı adı keşkül-i fukara ("dilenci kâsesi") deyiminden türemiştir.


11.06.2019
keşmekeş

Fa kaş mikaş كش مكش z«çekti çekiyor», çekişme Fa kaşīdan كشيدن zçekmek

keşşaf

Ar kaşşāf كشّاف z [#kşf faˁˁāl mesl.] ortaya çıkarıcı, keşfedici Ar kaşafa كشف zbuldu

ket

Ar ḳayd قَيْد zbağ, bukağı, hayvanların ayağına bağlanan kelepçe

ketçap

İng ketchup Malay keçup balık sosu

kete

≈ Erm gata կաթա zkülde pişmiş yassı ekmek