kazara

kazak1

Orta Türkçe kazak "1. başıboş, avare, serseri, 2. bir kavim adı" sözcüğünden evrilmiştir.

kazak2

Fransızca casaque "Ruslara özgü düğmesiz kısa yün giysi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen casacca sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca Casacco "Kazak, Güney Rusya akıncıları" özel adından türetilmiştir. Bu sözcük Türkiye Türkçesi kazak "akıncı" sözcüğünden türetilmiştir.

kazamat

Fransızca ve İngilizce casemate "1. kale suru içinde kemerli ve korunaklı oda, 2. harp gemilerinde topların yerleştirildiği zırhlı yuva" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen casamatta sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca ve Latince casa "ev, yuva" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

kazan

Orta Türkçe kazğan "büyük bakır kap" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kazġan "kazılmış yer, çukur, hendek" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe kaz- "oymak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

kazan|mak

Eski Türkçe kazġan- "elde etmek, kazanmak" fiilinden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kazıġ "toprak kazılarak elde edilmiş mal" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)An- ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Bu sözcük Eski Türkçe kaz- "kazmak" fiilinden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmiştir.

kazara
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]

Köken

Farsça ḳażārā قضارا z "kazaya, kaza ile" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Arapça ḳaḍāˀ قضاء z "(tanrısal) yargı" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kaza maddesine bakınız.

Ek açıklama

Farsça akkuzatif ve datif eki +rā ile.


28.11.2017
kazaska

Rusça kazáska "Kazak kızı, Kazak dansı" sözcüğünden alıntıdır. Rusça sözcük Kazak "Güney Rusya akıncılarına verilen ad" özel adından türetilmiştir.

kazasker

Arapça ḳāḍi'l-ˁaskar قاض العسكر z "ordu yargıcı" sözcüğünden alıntıdır.

kazaz

Arapça ḳzz kökünden gelen ḳazzāz قزّاز z "ipek tüccarı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳazz قَزّ z "çiğ ipek" sözcüğünün faˁˁāl vezninde meslek adııdır. Bu sözcük Farsça aynı anlama gelen ḳaz قز z sözcüğü ile eş kökenlidir.

kazı|mak

Eski Türkçe kazı- "tırmalamak, eşelemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe kaz- "eşmek" fiili ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

kazık

Eski Türkçe kazġuk veya kazŋuk "direk, kazık" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaz- veya kazın- "hayvanı sağlam bir yere bağlamak" fiilinden Eski Türkçe +(g)Uk ekiyle türetilmiştir.