kavuk

kavlak

Türkiye Türkçesi kavla- "kabuğu soyulmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kav "ağaç kabuğu" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

kavra|mak

Eski Türkçe kavur-, kavrar "derlemek, toplamak, sıkmak" fiilinden evrilmiştir.

kavram

Türkiye Türkçesi kavra- fiilinden Yeni Türkçe +Im ekiyle türetilmiştir.

kavşak

Türkiye Türkçesi kavuş- fiilinden Eski Türkçe +(g)Ak ekiyle türetilmiştir.

kavşut

Eski Türkçe kavşut "kavuşma, buluşma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kavşur- "kavuşturmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kavuk
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kawuk, kavuk [[mesane]] Türkiye Türkçesi: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
kavuk [[mesane; üzerine sarık sarılan keçe külah]]

Köken

Eski Türkçe kavuk "sidik torbası, mesane" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kāp "torba, tulum" fiilinin küçültme halidir.

Daha fazla bilgi için kap maddesine bakınız.

Ek açıklama

Eski Türkçe kavık/kawık "kabuk, kepek" sözcüğünün anlam ayrışmasına uğramış varyantıdır. İkinci hecedeki ünlü yuvarlaklaşması ikincildir.

Bu maddeye gönderenler

dalkavuk


04.10.2017
kavun

Eski Türkçe kaġun "kavun" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *kaġ- veya *koġ- "içi boşalmak, boş olmak" biçiminden Eski Türkçe +I(g) ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

kavur|mak

Eski Türkçe kaġur- "kızartmak, ateşte ısıtmak" fiilinden evrilmiştir.

kavurga

Eski Türkçe kaġur- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gA ekiyle türetilmiştir.

kavuş|mak

Eski Türkçe kabış- veya kawış- "yakına veya yanına gelmek" fiilinden evrilmiştir.

kavut

Eski Türkçe kaġut "kavurma, özellikle kavrulmuş un" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kaġur- "kavurmak" fiilinden Eski Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.