karakter

karaf

Fransızca carafe "şarap veya su maşrabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca aynı anlama gelen caraffa sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ġrf kökünden gelen ġarrāfa(t) غرّافة z "saplı su çömleği" sözcüğünden alıntıdır.

karafaki

Yunanca karafáki(on) καραφάκι z "küçük sürahi" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yunanca karáfi καράφι z "şarap veya su sürahisi" sözcüğünün küçültme halidir.

karağı

Türkiye Türkçesi kar- fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgU ekiyle türetilmiştir.

karakancaloz

Yunanca kalikántsaros καλικάντσαρος z "bir tür kötü ruh, cin" sözcüğü ile eş kökenlidir.

karakol

Moğolca qaragul "gözcü, nöbetçi, muhafız" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qara- "bakmak, gözlemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +AgUl ekiyle türetilmiştir.

karakter
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
karakter: Seciye, tabiat, hulk. karakteristik: Beyanî, tarifî. karakteristik [ Cumhuriyet - gazete, 1931]
alelekser kullanılan ecnebi ıstılahların kısmı küllisinin lisanımızda mukabili vardır (...) Misal: Karakteristik: kendine mahsus

Köken

Fransızca caractère "1. huy, tabiat, kişilik, 2. romanda şahsiyet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χaraktḗr χαρακτήρ z "metale kazılmış damga, mühür, kimlik" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca χarássō χαράσσω z "oymak, kazmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰer-² "oymak, kazmak, çizmek" kökünden türetilmiştir.

Benzer sözcükler

karakteristik, karakterizasyon, karakterize

Bu maddeye gönderenler

herek


11.06.2019
karakuşi

Arapça ḳaraḳūşī "keyfi ve saçma (hüküm, yönetim)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Bahaeddin Karakuş "Mısır'da Eyyubi hanedanı döneminde vezir olan köle kökenli Türk (ö. 1201)" özel adından türetilmiştir.

karambol

Fransızca carambole "1. bilardoda kırmızı top, 2. bilardoda endirekt vuruş veya birden fazla topa vurma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İspanyolca carambola "Hindistan kökenli kırmızı top biçimli bir meyve" sözcüğünden alıntıdır.

karamela

İtalyanca caramello "1. şeker kamışı şurubu, kaynatılmış şekerli su, 2. yakılmış şeker" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İspanyolca caramillo "şeker kamışı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca caramo "kamış" sözcüğünün küçültme halidir. İspanyolca sözcük Latince aynı anlama gelen calamus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kálamos κάλαμος z sözcüğünden alıntıdır.

karamık

Eski Türkçe karamuk "kara tanecik şeklinde bir buğday paraziti, agrostemma" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe kara sözcüğünden Eski Türkçe +mUk ekiyle türetilmiştir.

karamsar

Yeni Türkçe yazılı örneği bulunmayan *karamsa- fiilinden Yeni Türkçe +()r ekiyle türetilmiştir. Yeni Türkçe fiil Türkiye Türkçesi kara sözcüğünden Yeni Türkçe +ImsA- ekiyle türetilmiştir.