kar|mak

kapuska

Rus kapusta капуста zlahana EYAlm kabuz top lahana Lat caput baş, kelle

kaput

Fr capote 1. kukuletalı palto, asker kaputu, 2. at arabası örtüsü [esk.], otomobilin dış örtüsü İt caputo kukuletalı (palto) << OLat capa/cappa külah, kukuleta

kapüşon

Fr capuchon külahlı cübbe İt cappuccio a.a. OLat cappa külah, kukuleta

kar

<< ETü kar kar ≈? ETü kar- (su) akmamak, birikmek, yığılmak

kâr

Fa kār كار z1. yapma, etme, iş, fiil, 2. yapan, eden, 3. meslek, gelir, getiri Fa/OFa kardan, kār- كردن, كار zyapmak, etmek ≈ Ave kərəta- a.a. HAvr *kʷer- a.a.

kar|mak

ETü: kamak [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol eşiçke otuŋ ḳādı (ḳār, ḳāmak) [[tencerenin altına odun koydu - Yağma lehçesi. Fasih biçimi 'ḳalādı' olmalıdır.]] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
[[Oğuzlar bir şeyi bir şeyle karıştırmaktan (χalaṭa) söz ederken 'kardı kattı' derler. Burada karışım anlamına gelen sözcük 'kattı' olup, diğeri ikilemedir.]] (...) [[Oğuzlar "bir şeyi bir şeye karıştırdı" anlamında kardı derler ve ana fiili söylemezler.]] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
ḳardı: χalaṭa. [[toplayıp birbirine kattı anlamında 'kattı kardı' denir.]]

<< ETü-O kar- katmak, yığmak, üstüne koymak, durdurmak ETü ka- koymak +(g)Ur-

Not: Kaşgarî bu fiilin Oğuzcaya özgü olduğunu belirtse de, Hakani Türkçesinden düşmüş bir arkaizm olması mümkündür. • ETü kar- ve kat- eş anlamlıdır. Ortak kökten +It- ve Ur- geçişlilik ekleriyle yapılmış eşdeğer türevler düşünülebilir. Kal- aynı temel fiilin edilgen hali, kan- dönüşlü hali olabilir. Karş. Lat ponere, posui "koymak, katmak", com-ponere "karmak", op-positum "karşı", de-ponere "kalmak", belki sup-ponere "kanmak".

Benzer sözcükler: kardırmak, karılmak, karıntı, karma


26.02.2021
kara

<< ETü kara 1. siyah, 2. fakir, alelade, uğursuz, 3. kuzey

karabasan
karabatak
karabet

Ar ḳarāba(t) قرابة z [#ḳrb faˁāla(t) msd.] yakın olma, yakınlık

karabina

İt carabina Fr carabine bir tür mekanik tüfek, arkebüz Fr carabin Fransız ordusunda bir hafif süvari birliği <? Fr calabrin «Kalabriya'lı», bir savaş makinası öz Calabria Güney İtalya'da bir bölge +in°