kapı

kapari

Yun kápari κάπαρι zçiçeklerinden turşu yapılan bir bitki, capparis spinosa

kaparo

İt caparra alışverişe mahsuben yapılan ön ödeme, pey akçesi § İt capo baş, ön (<< Lat caput baş ) İt arrabo kaparo (EYun arrhabōn αῥραβων za.a. Aram ˁrābōn ערבון zgüvence, pey, kaparo )

kaparoz

TTü kap- +oz

kapasite

Fr capacité alabilme veya yapabilme gücü, sığa OLat capacitas a.a. Lat capax, capac- alabilen, hacimli, sığdıran +itas Lat capere, capt- almak, tutmak, sığdırmak << HAvr *keh₂p- (*kāp-) a.a.

kapatma

TTü kapat- +mA

kapı

ETü: kapığ [ Orhun Yazıtları, 735]
temir kapıġka tegi süledim [Demirkapıya değin sefer ettim] ETü: kapağ [ Uygurca Maniheist metinler, <900]
χroştag teŋri χormuzta teŋrige kapaġın aça bérti [Hroştag tanrı, Hormuzd tanrıya kapıyı açı verdi] ETü: kapuğ [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
kapuġ: al-bāb. KTü: [ Codex Cumanicus, 1303]
porta - kabag ... capu

<< ETü kapıġ kapı ETü kap- bitişmek, kapanmak +I(g)

 kap-

Not: Erken dönemden beri görülen kapu biçimi /p/ sesi etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması gösterir. 17. yy'dan sonra küçük ses uyumunun devreye girmesiyle kapı tercih edilmiştir.

Benzer sözcükler: açık kapı, kapı almak, kapı kanadı, kapı kethüdası, kapı kulu, kapıcı, kapılanmak

Bu maddeye gönderenler: kapa- (kapatma, kepenk), kapalı


25.02.2019
kapik

Rus kopeyka копейка zrublenin yüzde biri olan metal para Rus kopyo копьё z [küç.] mızrak (eskiden paraların üzerinde olan mızraklı adam resminden dolayı)

kapiş

İt capisce anlıyor İt capere anlamak << Lat capere almak, tutmak

kapital

Fr/İng capital 1. başa ait, başkent, başlık, 2. baş para, sermaye, 3. baş harf Lat capitalis a.a. Lat caput, capit- baş +al° << HAvr *káput- a.a.

kapitone

Fr capitonné kabarık topak şeklinde bir dikiş tarzı Fr capiton yün veya ipek topağı İt capitone [büy.] büyük baş Lat caput, capit- baş +on

kapitülasyon

Fr capitulation maddeler halinde yazılı anlaşma, şartname OLat capitulatio OLat capitulare maddeler halinde yazmak +(t)ion Lat capitulum [küç.] yazıda bölüm, madde, başlık Lat caput, capit- baş +ul°