kaolin

kânun

Arapça knwn kökünden gelen kānūn كانون z "1. ocak, 2. Rumi takvimin onuncu ve on birinci ayları, Aralık ve Ocak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kānōn כנון z "1. ocak, soba, 2. Arami/Süryani takviminin dokuzuncu ayı, Kislev" sözcüğünden alıntıdır.

kanun1

Arapça ḳānūn1 قانون z "yasa, nizam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kanōn κανων z sözcüğünden alıntıdır.

kanun2

Arapça ḳānūn veya arḳānūn قانون/أرقانون z "tabla şeklinde telli müzik aleti, erganun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca órganon όργανον z "alet, araç, her çeşit müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır.

kanvas

Fransızca canevasse veya İngilizce canvas "kaba kenevir dokuma, bu kumaşla yapılan resim tuvali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince cannabaceus "kenevir dokuma" sözcüğünden evrilmiştir.

kanyon

İngilizce canyon sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İspanyolca cañon "büyük su borusu, ark, su kanalı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İspanyolca caña "kamış, boru" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Latince canna sözcüğünden evrilmiştir.

kaolin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Kaolin [Fr.]: kaolen, fağfur toprağı, porselen toprağı.

Köken

Fransızca kaolin "porselen yapımında kullanılan kil" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1712 d'Entrecolles, Fr. diplomat.) Fransızca sözcük Çince gao ling 高岭 z "yüksek dağ" deyiminden alıntıdır.

Ek açıklama

Çin'de Jiangsi eyaletindeki bir dağdan elde edildiği için bu ad verilmiştir.


16.08.2017
kaos

Fransızca chaos "mutlak düzensizlik hali" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca χáos χάος, χαοτ- z "büyük boşluk, uçurum, yeryüzü yaratılmadan önce varolan boşluk" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰan- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *ǵʰēi̯- "boşluk" kökünden türetilmiştir.

kap

Eski Türkçe kāp "1. torba, tulum, kılıf, 2. tas, çanak, bir tahıl ölçeği" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Hotan Saka dilinde kaba "bir tahıl ölçeği, çanak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Soğdca aynı anlama gelen kapçē veya kapçīk sözcüğü ile eş kökenlidir. )

kap|mak

Eski Türkçe kap- "sertçe bitişmek, kapanmak, kapatmak, yakalamak" fiilinden evrilmiştir.

kapa|mak

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *kapğa- fiilinden evrilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe kapıġ veya kapaġ "kapı, kapak" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)A- ekiyle türetilmiştir.

kapak

Eski Türkçe kapak "örtü" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen qabqag sözcüğü ile eş kökenlidir.