kanto

kantarma

Moğolca qantarga "atın dilini bastırmak suretiyle zaptetmeye yarayan demir araç" sözcüğünden alıntıdır. Moğolca sözcük Moğolca qantar- "gemlemek, atın dizginlerini sıkıca çekmek" fiilinden türetilmiştir.

kantaron

Yunanca kentávrion sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kentaúrion κενταύρειον z "şifalı bir bitki, centaurium" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük öz (EYun) Kentaúros κενταύρος z "Yunan mitolojisinde at gövdeli efsanevi varlık" özel adından +(t)ion ekiyle türetilmiştir.

kantat

Fransızca cantate "şarkılı kilise dramı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cantata "şarkılı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca cantare "şarkı söylemek" fiilinden türetilmiştir. İtalyanca fiil Latince aynı anlama gelen canere, cant- fiilinden evrilmiştir.

kantin

Fransızca cantine "kışla, hastane ve okul gibi yerlerde öteberi satan dükkân" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca cantina "kiler" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince canto "köşe, bucak, bir iş için ayrılmış yer, depo" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

kantite

Fransızca quantité "nicelik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince quantitas sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince quantus "ne kadar?" sözcüğünden +itas ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *kʷi- "ne?" biçiminden evrilmiştir.

kanto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"alafranga bir tür şarkı" [ Arşiv Belg. Göre Osmanlı'da Gösteri Sanatları, 1889]
Beş lisandan kantolar

Köken

İtalyanca canto "şarkı" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen cantus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince canere "şarkı veya ilahi söylemek, büyü yapmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *keh₂n- (*kān-) biçiminden evrilmiştir.

Ek açıklama

Aynı HAvr kökten Latince canere ve cantare, Farsça χanīdan/χʷāndan "şarkı söylemek".

Benzer sözcükler

kantocu


23.03.2018
kanton

Fransızca canton "küçük idari birim, bucak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince canto "köşe, bucak, uç" sözcüğünden alıntıdır.

kânun

Arapça knwn kökünden gelen kānūn كانون z "1. ocak, 2. Rumi takvimin onuncu ve on birinci ayları, Aralık ve Ocak" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice kānōn כנון z "1. ocak, soba, 2. Arami/Süryani takviminin dokuzuncu ayı, Kislev" sözcüğünden alıntıdır.

kanun1

Arapça ḳānūn1 قانون z "yasa, nizam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen kanōn κανων z sözcüğünden alıntıdır.

kanun2

Arapça ḳānūn veya arḳānūn قانون/أرقانون z "tabla şeklinde telli müzik aleti, erganun" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca órganon όργανον z "alet, araç, her çeşit müzik aleti" sözcüğünden alıntıdır.

kanvas

Fransızca canevasse veya İngilizce canvas "kaba kenevir dokuma, bu kumaşla yapılan resim tuvali" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Geç Latince cannabaceus "kenevir dokuma" sözcüğünden evrilmiştir.