kama

kaltak

<< OTü kaltak 1. eyer köselesi, 2. ahlaksız adam, deyyus ETü kalıt- kaldırmak +(g)Ak

kalubela

Ar ḳālū balā قالو بلا z«evet dediler», Kuran'a göre Allah'ın 'ben sizin rabbiniz değil miyim?' sorusuna insanların verdiği cevap § Ar ḳālū قالو zdediler Ar balā بلا z(olumsuz bir soruya cevaben) evet

kalye

Ar ḳalya(t) قلية z [#ḳlw faˁla(t) ] kızartma, tavada kızartılmış yemek Ar ḳalā yaktı, kızarttı

kalyon

Ven galión [büy.] İsp galeón 12. yy'dan itibaren Akdeniz'de kullanılan kürekli ve yelkenli büyük gemi OYun galéa γαλέα zbir tür kürekli gemi, trireme EYun galeós γαλεός zmersin veya köpek balığı (Kaynak: DuCG sf. 1:235)

kâm

Fa kām كام zsevgi, arzu, zevk ≈ Ave kāma- sevmek << HAvr *kóh₂-mo-s (*kṓ-mo-s) HAvr *keh₂- (*kā-) sevmek

kama

kamamak "perçinlemek" [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
parçīdan [Fa.]: Kakmak ve kamamak. "kısa hançer" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
üç def‘a kılıç havâle idüp çalmak isteyüp ammâ ḳama çalup mecrûh eyledüği "... ahşap çivi" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ḳama: Ligneus cuneus

<< TTü kakma çivi, özellikle küt başlı çivi

 kak-

Not: Karş. DankoffALT sf. §90, Eren sf. 204. "Hançer" anlamında Kafkas dillerinde yaygın olup, bu spesifik anlamda Gürcüce veya Ermeniceden alıntı olduğu düşünülebilir. Ancak her durumda nihai köken Türkçe olmalıdır. • Erm kam գամ "çivi" 17. yy'dan önce görülmez; Türkçeden alıntı olması güçlü olasılıktır.

Benzer sözcükler: kamamak


23.03.2018
kamara

İt camara/camera oda Lat camara/camera a.a. EYun kamára καμάρα zkemer, tonoz, tonozlu veya kubbeli taş oda EFa kamarā kemer, tonoz

kamarot

İt camerotto 1. gemilerde gözaltı hücresi, 2. gemi yamağı (Kaynak: LF sf. §144.)İt camera oda

kamaş|mak

<< ETü kamaş- göz veya diş kamaşmak ETü kama- kamaşmak, körelmek +Iş-

kambiyo

İt cambio [dev.] her tür değişim, değiştirme, değiştokuş etme OLat cambiare değiştokuş etmek ~? Kelt *kamb-

kambur

Yun kambylos sırtı eğri kişi, kambur << EYun kámpylos κάμπυλος za.a. (EYun kámptō κάμπτω zeğmek, bükmek ) HAvr *kh₂emp- (*kamp-) a.a.