kalleş

kalker

Fr calcaire kireçli, kireçtaşı OLat calcarium taş, kireçtaşı Lat calx, calc- 1. taş, özellikle kireçtaşı (kalsiyum oksit), dama ve üçtaş gibi oyunlarda oyun taşı, 2. topuk, topuk kemiği +ari° ≈ EYun χáliks χάλιξ ztaş

kalkın|mak

TTü kalk- +In-

kalkolitik

İng calcolithic arkeolojide Bakır Çağı veya erken Bronz Çağı

kalkülatör

İng calculator hesap makinası İng calculate hesaplamak +(t)or OLat calculare [den.] abaküs veya benzeri bir araçla hesaplamak Lat calculus [küç.] çakıltaşı, oyun veya hesap için kullanılan taş parçası Lat calx, calc- kireçtaşı, taş +ul°

kallavi

Mac ? قلّوى z

kalleş

"müflis, sefil" [ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Mālı tükendi ḳallāş boldı, yığlamakdın éki közi körmes boldı [sefil oldu, ağlamaktan iki gözü görmez oldu] [ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
bize helvā koyalar mı müflis u ḳallāşlar [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kallāş: Batakçı, müzevvir.

Fa ḳallāş قلّاش zsefil, rezil kişi, sefih, batakçı, düzenbaz

Not: Sözcük yapı itibariyle Arapçayı andırdığı halde Arapça sözlüklerde mevcut değildir. Men sf. 3739 Farsça olarak gösterir.


17.08.2017
kalori

Fr calorie ısı ölçüm birimi (İlk kullanım: 1833 Fr.) Lat calor ısı +ia Lat calere ısınmak, ısıtmak +or HAvr *ḱelh₁- (*ḱel-) sıcak, ılık

kalorifer

Fr calorifère ısıtıcı § Lat calor ısı Lat ferre taşımak, getirmek

kalp1

Ar ḳalb قلب z [#ḳlb] yürek ≈ Akad ḳablu a.a.

kalp2

Ar ḳalb قَلْب z [#ḳlb faˁl msd.] değişme, dönme, tersine çevirme Ar ḳalaba قَلَبَ zdöndürdü, çevirdi

kalpak

<< OTü kabalak keçe külah <? ETü kaba keçe