kallavi

kalkan

<< ETü kalkan siper ≈ Moğ qalqa(n) siper, perde, koruma +(g)An

kalker

Fr calcaire kireçli, kireçtaşı OLat calcarium taş, kireçtaşı Lat calx, calc- 1. taş, özellikle kireçtaşı (kalsiyum oksit), dama ve üçtaş gibi oyunlarda oyun taşı, 2. topuk, topuk kemiği +ari° ≈ EYun χáliks χάλιξ ztaş

kalkın|mak

TTü kalk- +In-

kalkolitik

İng calcolithic arkeolojide Bakır Çağı veya erken Bronz Çağı

kalkülatör

İng calculator hesap makinası İng calculate hesaplamak +(t)or OLat calculare [den.] abaküs veya benzeri bir araçla hesaplamak Lat calculus [küç.] çakıltaşı, oyun veya hesap için kullanılan taş parçası Lat calx, calc- kireçtaşı, taş +ul°

kallavi

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
[Macarlar kral tacına] korona ve manlifke ve kallevine derler. Hattā āl-i Osman'da ḳallavī nām sarık andan kalmışdır. [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
ḳıllavī قلّوى, ḳıllāvī قلّاوى: kule resminde vezir kavuğu. "büyük, okkalı (argo)" [ Mikhailov, Matériaux sur l'argot et les locutions..., 1929]
kallavi: Fort, grossier, grand.

Mac ? قلّوى z

Not: Evliya Çelebi sözcüğün Macarcada "taç" için kullanıldığını belirtir, ancak Macarca sözcüğün aslı açık değildir. OYun kalymmávkion καλυμμαύχιον ("yüksek baca şeklinde ruhban başlığı") sözcüğüyle ilgili olması mümkün görünüyor.


28.02.2021
kalleş

Fa ḳallāş قلّاش zsefil, rezil kişi, sefih, batakçı, düzenbaz

kalori

Fr calorie ısı ölçüm birimi (İlk kullanım: 1833 Fr.) Lat calor ısı +ia Lat calere ısınmak, ısıtmak +or HAvr *ḱelh₁- (*ḱel-) sıcak, ılık

kalorifer

Fr calorifère ısıtıcı § Lat calor ısı Lat ferre taşımak, getirmek

kalp1

Ar ḳalb قلب z [#ḳlb] yürek ≈ Akad ḳablu a.a.

kalp2

Ar ḳalb قَلْب z [#ḳlb faˁl msd.] değişme, dönme, tersine çevirme Ar ḳalaba قَلَبَ zdöndürdü, çevirdi