kalıntı

kalemşor

Arapça ḳalam ve Farsça şōr شور z "iyi kullanan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kalemtıraş

Arapça ḳalam قلم z "kalem" ve Farsça tarāş تراش z "yontan" sözcüklerinin bileşiğidir.

kalender

öz (Ar) ḳalandarī قلندريّ z "11. yüzyılda İran'da ortaya çıkan derviş tariki, Bektaşiliğin müfrit kolu" özel adından türetilmiştir.

kalfa

Arapça χlf kökünden gelen χalīfa(t) خليفة z "birinin yerine geçen, vekil, halife" sözcüğünden alıntıdır.

kalın

Eski Türkçe kalın "sayıca çok, kalabalık, yoğun" sözcüğünden evrilmiştir.

kalıntı
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
kalıntı: Bakiye.

Köken

Türkiye Türkçesi kal- fiilinden Türkiye Türkçesinde +(In)tI ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için kal- maddesine bakınız.


04.03.2015
kalıp

Arapça ḳlb kökünden gelen ḳālib veya ḳālab قالب z "kalıp, özellikle metal döküm kalıbı ve ayakkabı kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ḳalbīd veya ḳalbūt קלביד/קלבות z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca kalopódion καλοπόδιον z "tahtadan yapılan ayakkabı kalıbı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kâlon κᾶλον z "tahta, odun" ve Eski Yunanca pous, pod- πους, ποδ- z "ayak" sözcüklerinin bileşiğidir.

kalıt

Türkiye Türkçesi kal- fiilinden Yeni Türkçe +Ut ekiyle türetilmiştir.

kalibre

İtalyanca calibro veya Fransızca calibre "kalıp, çap" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Arapça ḳālib قالب z "kalıp, özellikle metal döküm kalıbı" sözcüğünden alıntıdır.

kalifiye

Fransızca qualifié "nitelikli, yetkili" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca qualifier "nitelendirmek, nitelikli hale getirmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Geç Latince qualificare fiilinden evrilmiştir. Geç Latince fiil Latince qualis "nitelik" ve Latince facere, fact- "yapmak" sözcüklerinin bileşiğidir.

kaligrafi

Fransızca calligraphie "güzel yazı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca kalli+ καλλι z "güzel" ve Eski Yunanca grapheía γραφεία z "yazma" sözcüklerinin bileşiğidir.