kaşalot

kastor

Fr castor kunduz, kunduz kürkü Lat castor a.a. EYun kástōr κάστωρ za.a.

kastrasyon

Fr/İng castration iğdiş etme Lat castratio a.a. Lat castrare kesmek, özellikle organ kesmek +(t)ion

kasvet

Ar ḳaswa(t)/ḳasāwa(t) قسوة/قساوة z [#ḳsw faˁla(t) msd.] kalp katılığı, acımasızlık, gaddarlık Ar ḳasā قسا zsert idi, acımasız davrandı (≈ Aram #ḳşy קשי zsert olma, katı olma, katılaşma )

kaş

<< ETü kāş 1. kaş, 2. kenar ≈ ETü kawşı bitişik ≈ ETü kawış- bitişmek

kaşağı

ETü kaşı- +AgU

kaşalot

[ Mecmua-i Fünun (dergi), 1863]
Kaşalo ve ondan hasıl olan isparmeçet ve anber [ Tıngır & Sinapian, Istılahat Lugati, 1892]
Cachalot [Fr.]: anber balığı, kaşalo. "... hakaret sözü (argo)" [ Kemal Tahir, Esir Şehrin Mahpusu, 1956]
Sus ulan kaşaİot! Uyuyor.

Fr cachalot kocabaş balina, physeter macrocephalus İsp/Port cacholote a.a. Port cachola kocabaş


14.11.2017
kâşane

Fa kāşāne كاشانه zkış evi, alttan ısıtılmış ev, loca, şahnişin

kaşar

~? İbr kaşer כָּשֵׁר zYahudi dini kurallarına uygun (yiyecek)

kaşe

Fr cachet metal baskı, mühür, damga Fr cacher bastırmak [esk.] +et° << Lat coactare sıkmak, kısmak, basmak Lat con+ agere, act- yapmak

kaşı|mak

<< ETü kaşı- kazımak, kaşımak

kaşık

<< ETü kaşuk (tahtadan yontulmuş) kaşık <? ETü kaşı- yontmak, kazımak +Uk