küçümen

kuzine

Fransızca cuisine "mutfak" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Geç Latince aynı anlama gelen cocina veya coquina sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince cocere veya coquere "yemek pişirmek" fiilinden +in° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *pekʷ- "pişirmek" biçiminden evrilmiştir.

kuzu

Eski Türkçe kozı veya kuzı "koyun yavrusu" sözcüğünden evrilmiştir.

kübik

Fransızca cubique "1. küp şeklinde olan, 2. kübizm akımına ait" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca cubisme "temel geometrik şekilleri kullanan bir modern sanat akımı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Fransızca cube "kare prizması" sözcüğünden türetilmiştir.

kübra

Arapça kbr kökünden gelen kubrāˀ كبراء z "büyük (şey veya kadın)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kabīr كبير z "büyük" sözcüğünün fuˁlāˀ vezninde sıfat dişilidir.

küçük

Türkiye Türkçesi kiçicük sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe kiçi "küçük, yavru" sözcüğünün küçültme halidir. Bu sözcük çocuk dilinden türetilmiştir.

küçümen
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: [ Mehmed Bahaeddin (Toven), Yeni Türkçe Lugat, 1924]
küçümencik: Pek küçücük, pek sevimli.

Köken

Türkiye Türkçesi küçük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +mAn ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için küçük maddesine bakınız.


30.12.2014
küçümse|mek

Türkiye Türkçesi küçük sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +sA- ekiyle türetilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi küçükse- fiilinden evrilmiştir.

küf

Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçelerinde) küf "çürüme" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe aynı anlama gelen küvij sözcüğü ile eş kökenlidir.

küfe

Arapça kuffa(t) كفّة z "hasır sepet" sözcüğünden alıntıdır. (NOT: Arapça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen kphephtā כְפֶפְתָא z sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 661) Bu sözcük Aramice/Süryanice kaphat veya kphat "bükmek, örmek" fiilinden türetilmiştir. ) Aramice/Süryanice fiil Akatça quppu veya quppatu "hasır sepet veya sandık" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Chicago Assyrian Dictionary sf. q:307)

küfeki

Yeni Yunanca kufáki κουφάκι z "ponza taşı veya talk" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca kouphólithos κοῦφολιθος z "süngersi kireç taşı" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Yunanca koûphos κοῦφος z "kof, hafif" sözcüğünden türetilmiştir.

küffar

Arapça kfr kökünden gelen kuffār كفّار z "kâfirler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kāfir كافر z sözcüğünün fuˁˁāl vezninde çoğuludur.