ittila

itmam

Arapça tmm kökünden gelen itmām إتمام z "tamamlama, bitirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça tamma تَمَّ z "bitti" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

itriyum

Yeni Latince yttrium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Ytterby "İsveç'te bir kasaba" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

ittifak

Arapça wfḳ kökünden gelen ittifāḳ إتّفاق z "uyma, denk gelme, uyuşma, uzlaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wafiḳa وفق z "uydu, denk geldi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittihat

Arapça wḥd kökünden gelen ittiḥād إتّحاد z "birlik, birleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḥad أَحَد z "bir" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittihaz

Arapça Aχḏ kökünden gelen ittiχāḏ إتّخذ z "elde etme, alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχaḏa أَخَذَ z "aldı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ittila
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Latifî, Tezkîretü'ş-Şuarâ, 1549]
fenn-i Fürse ve tarīk-i şiˁre ıttılāˁ u şuˁūru vardı [Fars diline ve şiir metoduna vukufu vardı]

Köken

Arapça ṭlˁ kökünden gelen iṭṭilāˁ إطّلاع z "gözetleme, haberdar olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭalaˁa طَلَعَ z "çıktı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için talih maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

muttali


25.06.2015
ittisal

Arapça wṣl kökünden gelen ittiṣāl إتّصال z "bitişme, ulaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waṣala وَصَلَ z "ulaştı, bitişti, temas etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iv|mek

Eski Türkçe év- "hızlı gitmek, acele etmek" fiilinden evrilmiştir.

ivaz

Arapça ˁwḍ kökünden gelen ˁiwaḍ عِوَض z "bedel, tazminat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁāḍa عَاضَ z "bedel saydı, bedel olarak ödedi" fiilinden türetilmiştir.

ivedi

Türkiye Türkçesi yazılı örneği bulunmayan *évet- fiilinden +I(g) ekiyle türetilmiştir. Türkçe fiil Eski Türkçe ve Türkiye Türkçesi év- "acele etmek" fiilinden türetilmiştir.

+iyatr

Fransızca +iatre "[bileşik adlarda] doktor, tabip" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca iatrós ιατρός z "doktor, tabip" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca iáomai ιάομαι z "tedavi etmek, derman olmak" fiilinden +tēr ekiyle türetilmiştir.