it|mek

iştira

Ar iştirāˀ إشتراء z [#şry iftiˁāl VIII msd.] satın alma Ar şarā شَرَا zsatın aldı

iştirak

Ar iştirāk إشتراك z [#şrk iftiˁāl VIII msd.] ortak olma, ortak alma Ar şarika شَرِكَ zpaylaştı, ortak oldu

iştiyak

Ar iştiyāḳ إشتياق z [#şwḳ iftiˁāl VIII msd.] arzulama, isteme, istek Ar şāḳa شَاقَ zistedi

işve

Fa işve/şīve إشوه/شيوه znaz, eda, jest, cilve

it

<< ETü ıt köpek

it|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol anı itti [[eliyle ya da ayağıyla yere itti]] (...) itildi (...) itindi (...) itişdi (...) ittürdi

<< ETü it- yürütmek, sürmek, kakmak ETü *i-/*iy- yürümek, gitmek +It-

 iz

Benzer sözcükler: iteği, iteklemek, itelemek, itici, itilmek, itiş kakış, itişmek, itiştirmek, ittiğimin, ittirmek

Bu maddeye gönderenler: itki


29.07.2015
ita

Ar iˁṭāˀ إعطاء z [#ˁṭw ifˁāl IV msd.] hediye verme, bağışlama, ödeme Ar ˁaṭā عطا zbağışladı, ödedi

itaat

Ar iṭāˁa(t) إطاعة z [#ṭwˁ ifˁāla(t) IV msd.] boyun eğme, tav olma Ar ṭāˁa طَاعَ zboyun eğdi

italik

Fr italique 1. İtalya'ya ait, İtalyan tarzı, 2. eğimli matbaa yazısı öz İtalie İtalya +ic°

iterasyon

Fr itération tekrarlama, tekerrür Lat iteratio a.a. Lat iterare [den.] tekrarlamak +(t)ion Lat iterum tekrar, bir daha

itfa

Ar iṭfāˀ إطفاء z [#ṭfA ifˁāl IV msd.] söndürme Ar ṭafaˀa طفأ zsöndü