it

iştikak

Arapça şḳḳ kökünden gelen iştiḳāḳ إشتقاق z "1. ikiye bölünme, yarılma, 2. bir kelimeden başka kelime türetme, etimoloji" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şaḳḳ شقّ z "yarma, bölme" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iştira

Arapça şry kökünden gelen iştirāˀ إشتراء z "satın alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarā شَرَا z "satın aldı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iştirak

Arapça şrk kökünden gelen iştirāk إشتراك z "ortak olma, ortak alma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şarika شَرِكَ z "paylaştı, ortak oldu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

iştiyak

Arapça şwḳ kökünden gelen iştiyāḳ إشتياق z "arzulama, isteme, istek" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça şāḳa شَاقَ z "istedi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

işve

Farsça işve veya şīve إشوه/شيوه z "naz, eda, jest, cilve" sözcüğünden alıntıdır.

it
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Orhun Yazıtları, 735]
ıt yıl onunç ay altı otuzka uça bardı [köpek yılı onuncu ayında 26 yaşında öldü]

Köken

Eski Türkçe ıt "köpek" sözcüğünden evrilmiştir.

Ek açıklama

Köpeğin özgün Türkçe adıdır. Köpek sözcüğü 14. yy'da “iri bir tür köpek cinsi” anlamında kullanıma girmiştir. • Orhun ve Uygur yazıtları ile Kaşgarlı'da kalın sesli ile ıt biçimi görülür.

Benzer sözcükler

it kopuk, it üzümü, itburnu, itleşmek


12.08.2014
it|mek

Eski Türkçe it- "yürütmek, sürmek, kakmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *i- veya *iy- "yürümek, gitmek" biçiminden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

ita

Arapça ˁṭw kökünden gelen iˁṭāˀ إعطاء z "hediye verme, bağışlama, ödeme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ˁaṭā عطا z "bağışladı, ödedi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

itaat

Arapça ṭwˁ kökünden gelen iṭāˁa(t) إطاعة z "boyun eğme, tav olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭāˁa طَاعَ z "boyun eğdi" fiilinin ifˁāla(t) vezninde (IV) masdarıdır.

italik

Fransızca italique "1. İtalya'ya ait, İtalyan tarzı, 2. eğimli matbaa yazısı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalie "İtalya" özel adından +ic° ekiyle türetilmiştir.

iterasyon

Fransızca itération "tekrarlama, tekerrür" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen iteratio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince iterare "tekrarlamak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince iterum "tekrar, bir daha" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.