istirdat

istinat

Ar istinād إستناد z [#snd iftiˁāl VIII msd.] dayanma, dayanak alma Ar sanada سند zdayandı

istinkâf

Ar istinkāf إستنكاف z [#nkf istifˁāl X msd.] utanarak veya küçümseyerek bir şeyden yüz çevirme, kaçınma, reddetme Ar nakafa نكف zküçümsedi, reddetti

istinsah

Ar istinsāχ إستنساخ z [#nsχ istifˁāl X msd.] belge veya kitabı kopyalama, nüsha çıkarma Ar nasaχa نسخ zkopyaladı, temize çekti

istintak

Ar istinṭāḳ إستنطاق z [#nṭḳ istifˁāl X msd.] konuşturma Ar naṭaḳa نطق zkonuştu

istirahat

Ar istirāḥa(t) إستراحة z [#rwḥ istifˁāla(t) X msd.] soluk alma, dinlenme Ar rāḥa رَاحَ zsoluk aldı

istirdat

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
istirdād: virdüğüŋ yine dilemek, girü istemek.

Ar istirdād إسترداد z [#rdd istifˁāl X msd.] geri isteme, geri alma Ar radda ردّ zgeri çevirdi

 ret


28.08.2014
istirham

Ar istirḥām إسترحام z [#rḥm istifˁāl X msd.] merhamet dileme, rica etme Ar raḥima رحم zmerhamet etti

istiridye

Yun streídia στρείδια z [çoğ.] Yun streídion στρείδιον z«kemik gibi şey», deniz kabuklusu << EYun óstreion όστρειον z [küç.] a.a. ≈ EYun ostéon οστέον zkemik +ion << HAvr *ost- kemik veya kemiğe benzer kabuk

istiskal

Ar istiṯḳāl إستثقال z [#s̠ḳl istifˁāl X msd.] ağır bulma, yüksünme, bir sözü hakaret sayma Ar ṯaḳula ثقل zağır idi

istismar

Ar *istiṯmār إستثمار z [#s̠mr istifˁāl X msd.] Ar ṯamara ثمر zürün verdi, fayda sağladı

istisna

Ar istiṯnāˀ إستثناء z [#s̠ny istifˁāl X msd.] gittiği yönün zıddına dönme, bir yemin veya sözleşmeyi geçersiz kılacak şart ileri sürme, genel kurala aykırı olma Ar ṯanā ثنا zikiledi, katladı