istimbot

istila

Ar istīlāˀ إستيلاء z [#wly istifˁāl X msd.] üstün gelme, yenme, egemen olma Ar walā وَلَا zbaşında durdu, yönetti

istilzam

Ar istilzām إستلزام z [#lzm istifˁāl X msd.] gerek sayma, gerektirme, gerekli kılma Ar lazima لزم zgerekti

istim

İng steam buhar << Ger *staum- a.a.

istima

Ar istimāˁ إستماع z [#smˁ iftiˁāl VIII msd.] duyma Ar samaˁa سَمَعَ zduydu, dinledi

istimal

Ar istiˁmāl إستعمال z [#ˁml istifˁāl X msd.] 1. işe koşma, kullanma, 2. zora koşma, kazuistik Ar ˁamala عمل zişledi, yaptı

istimbot

[ Ahmed Rasim, Şehir Mektupları, 1898]
kayık, mavna, brik, uskuna, yelkenli, istimbot zaviyesi

İng steamboat buharlı gemi

 istim, bot2


07.07.2015
istimlak

Ar *istimlāk إستملاك z [#mlk istifˁāl X msd.] mülk edinme, devletleştirme Ar malaka مَلَكَ zegemen idi

istimna

Ar istimnāˀ bi'l-yadd إستمناء باليدّ z [#mny istifˁāl X msd.] «elle meni çekme», mastürbasyon Ar manī مَنِىّ zmeni

istinabe

Ar *istināba(t) إستنابة z [#nwb istifˁāla(t) X msd.] Ar nāba نَاب znöbet tuttu

istinaf

Ar istiˀnāf إستئناف z [#Anf istifˁāl X msd.] yeniden başlama, baştan alma Ar ānif آنف zönceki, önde giden (≈ Ar anf أنف zburun )

istinat

Ar istinād إستناد z [#snd iftiˁāl VIII msd.] dayanma, dayanak alma Ar sanada سند zdayandı