istifade

istida

Ar istidˁāˀ إستدعاء z [#dˁw istifˁāl X msd.] 1. çağırma, çağrı, 2. dua Ar dāˁa دَاعَ zçağırdı, dua etti

istidat

Ar istiˁdād إستعداد z [#ˁdd istifˁāl X msd.] hazırlık, yetenek Ar ˁadda عَدَّ zsaydı, sandı

istidlal

Ar istidlāl إستدلال z [#dll istifˁāl X msd.] 1. yol sorma, 2. mantıki çıkarım yapma, delil sayma Ar dalla دلّ zgösterdi

istif

Yun stiví στοίβή zistif, yığma, gemi ambarı << EYun stoibḗ στοίβή ztıkıntı, dolgu, istif EYun steíbō στείβω zbastırmak, tıkmak

istifa

Ar istiˁfāˀ إستعفاء z [#ˁfw istifˁāl X msd.] af dileme Ar ˁafā عفا zsildi, affetti

istifade

[ Danişmend-Name, 1360]
Şimdi el-ān ol binālar mevcūddur. Bu zamāna dek istifāde olınur.

Ar istifāda(t) إستفادة z [#fyd istifˁāla(t) X msd.] yararlanma Ar fāda فَادَ zyararlandı

 fayda

Benzer sözcükler: bilistifade

Bu maddeye gönderenler: müstefit


09.09.2017
istifham

Ar istifhām إستفهام z [#fhm istifˁāl X msd.] anlamak isteme, sorgulama Ar fahama فَهَمَ zanladı

istifra

Ar istifrāġ إستفراغ z [#frġ istifˁāl X msd.] içini boşaltma, kusma Ar faraġa فَرَغَ zboşalttı

istiğfar

Ar istiġfār إستغفار z [#ġfr istifˁāl X msd.] merhamet dileme Ar ġafara غَفَرَ zmerhamet etti

istiğna

Ar istiġnā إستغنَى z [#ġny istifˁāl X msd.] gına getirme, doyum Ar ġaniya غَنِىَ zzengin idi, doydu

istiğrak

Ar istiġrāḳ إستغراق z [#ġrḳ istifˁāl X msd.] suya veya düşünceye dalma, dalgınlık Ar ġariḳa غَرِقَ zsuya daldı