iste|mek

İstanbul

Yun stin póli στην πόλι z Yun eis tin póli εισ την πόλι zşehir içi, iç şehir, Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad § Yun eís είς zYun i pólis ἡ πόλις zşehir, özellikle Konstantin kenti, İstanbul

istasyon

Fr station 1. durma, duruş, 2. durma yeri, durak Lat stātio a.a. Lat stāre durmak +(t)ion << HAvr *steh₂- (*stā-) a.a.

istatistik

Fr statistique sayısal veri toplama işi Alm Statistik devlet idaresi sanatı, idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [17. yy], sayısal veri toplama işi [18. yy] İt stato devlet +istik°

istavrit

Yun savrídion σαυρίδιον z [küç.] küçük bir balık türü, trachurus << OYun saurís σαυρίς za.a. ≈? EYun saûros/saúra σαῦρος/σαύρα z1. kertenkele, 2. bir tür büyük deniz balığı, Lat. lacerta

istavroz

Yun stavrós σταυρός zçarmıh << EYun staurós σταυρός zdirek, kazık, a.a. << HAvr *steh₂-u-rós (*stā-u-ró-s) dikmek, ayağa kaldırmak HAvr *steh₂- (*stā-) durmak

iste|mek

ETü: [ Uygurca metinler, <900]
tileŋler izdeŋler ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yıġlap uḏu irtedim / kaçmış kutuġ istedim [[ağlayıp peşinden gittim, kaçmış mutluluğu aradım]] (...) [['irtēdi' yerine istēdi denebilir.]] TTü: [ anon., Ferec ba'd eş-şidde, <1451]
yér komadım istemedik, miftaḥ bulımadım [aramadık yer bırakmadım, anahtarı bulamadım] TTü: "... gerekmek" [ Meninski, Thesaurus, 1680]
ˁilm ögrenmege çok emek ister

<< ETü izde-/iste- aramak, izlemek ETü iz +dA-

 iz

Not: ETü iz sözcüğüyle ilgisi açık olmakla beraber /t/ arasesinin işlevi muğlaktır. +tA- yapım eki benzersizdir. • İstikrarsız olan /zt/ ikilisi, bir yandan ilk ögenin ötümsüzleşmesiyle iste-, diğer yandan standart /z/ > /r/ evrimi ve daha sonra ikinci ögenin ötümlüleşmesiyle irde- biçimlerini üretmiştir.

Benzer sözcükler: istemezük, istenmek, ister, ister istemez, istetmek

Bu maddeye gönderenler: irdele-, istek, istem, istenç


04.10.2017
istek

<< ETü istek arama, araştırma ETü iste- +Uk

isteka

İt stecca sopa, değnek Ger *stakōn sopa

istekan

Rus stakan стакан zbardak << ERus dostokán достоканъ za.a. (Kaynak: Vasmer 3.743)≈ ÇTü tostakan/tostağan sürahi, ibrik

istem

TTü iste- +Im

istenç

TTü isten- +(In)ç