istavroz

+istan

Fa +istān ستان z[bileşik adlarda] yer ve ülke belirten takı << EFa/Ave stāna- durma yeri, durak, konak, yer << HAvr *stā-na- a.a. HAvr *stā- durmak

İstanbul

Yun stin póli στην πόλι z Yun eis tin póli εισ την πόλι zşehir içi, iç şehir, Galata'ya kıyasla İstanbul'un sur içi bölümüne verilen ad § Yun eís είς zYun i pólis ἡ πόλις zşehir, özellikle Konstantin kenti, İstanbul

istasyon

Fr station 1. durma, duruş, 2. durma yeri, durak Lat stātio a.a. Lat stāre durmak +()tion << HAvr *stā- a.a.

istatistik

Fr statistique sayısal veri toplama işi Alm Statistik devlet idaresi sanatı, idari amaçla toplanan sayısal bilgiler [17. yy], sayısal veri toplama işi [18. yy] İt stato devlet +istik°

istavrit

Yun savrídion σαυρίδιον z [küç.] küçük bir balık türü, trachurus << OYun saurís σαυρίς za.a. ≈? EYun saûros/saúra σαῦρος/σαύρα z1. kertenkele, 2. bir tür büyük deniz balığı, Lat. lacerta

istavroz

[ Evliya Çelebi, Seyahatname, <1683]
İstavroz Bağçesi [yer adı] [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
istavroz: Yun. Haç ve haçvarî çarmıh. Bahriye ıstılâhında korza. iİtavroz çıkarmak: haç alâmeti ve işareti yapmak, ızhâr-ı hayret etmek.

Yun stavrós σταυρός zçarmıh << EYun staurós σταυρός zdirek, kazık, a.a. << HAvr *stau-ro- dikmek, ayağa kaldırmak HAvr *stā- durmak

 sütun

Bu maddeye gönderenler: restore (restoran)


18.08.2017
iste|mek

<< ETü izde-/iste- aramak, izlemek ETü iz +dA-

istek

<< ETü istek arama, araştırma ETü iste- +Uk

isteka

İt stecca sopa, değnek Ger *stakōn sopa

istekan

Rus stakan стакан zbardak << ERus dostokán достоканъ za.a. (Kaynak: Vasmer 3.743)≈ Çağ tostakan/tostağan sürahi, ibrik

istem

TTü iste- +Im