inkıta

inisiye

Fransızca initié "1. başlamış, başlatılmış, 2. bir sürece veya yola veya tarikate girmiş kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince initiatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince initiare "başlamak, başlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince initium "başlangıç" sözcüğünün fiilidir. Latince sözcük Latince itus veya iter "yol, gidiş" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince ire "gitmek, yol almak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

inkâr

Arapça nkr kökünden gelen inkār إنكار z "yalanlama, yadsıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakara نكر z "bilmedi, tanımadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice nakrī "yabancı, yad" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen nakru sözcüğü ile eş kökenlidir. )

inkıbaz

Arapça ḳbḍ kökünden gelen inḳibāḍ إنقباض z "tutulma, tutukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabaḍa قبض z "tuttu" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inkılap

Arapça ḳlb kökünden gelen inḳilāb إنقلاب z "değişim, altüst olma, tersine dönme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳalaba قَلَبَ z "değiştirdi, tersine çevirdi" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inkıraz

Arapça ḳrḍ kökünden gelen inḳirāḍ إنقراض z "aşınma, yıpranma, kırpılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaraḍa قرض z "dişledi, kemirdi, kırptı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inkıta
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Sinan Paşa, Tazarru'nâme, 1482]
şol intiẓām-i χāṭır ve inḳıṭāˁ-ı χalḳ ki

Köken

Arapça ḳṭˁ kökünden gelen inḳiṭāˁ إنقطاع z "kesilme, kesinti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳaṭaˁa قَطَعَ z "kesti" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için kat2 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

münkatı


28.07.2015
inkıyat

Arapça ḳyd kökünden gelen inḳiyād إنقياد z "boyun eğme, bağlılık bildirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳāda قَادَ z "bağladı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inkisar

Arapça ksr kökünden gelen inkisār إنكسار z "kırılma, ruhen kırılma, kırgınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kasara كسر z "kesti, kırdı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inkişaf

Arapça kşf kökünden gelen inkişāf إنكشاف z "(çiçek) açma, açığa çıkma, kuvveden fiile geçme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça kaşafa كشف z "açtı, buldu" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inle|mek

veya iŋil "inleme sesi" ses yansımalı sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +lA- ekiyle türetilmiştir.

inovasyon

Fransızca ve İngilizce innovation "yenilik, icat" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince innovare "yenilemek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince novus "yeni" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *néw-i̯o-s kökünden türetilmiştir.