inhitat

inhibe

Fransızca inhiber "engellemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince inhibēre "hapsetmek, tutmak, durdurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince habēre "sahip olmak, elde etmek, almak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

inhidam

Arapça hdm kökünden gelen inhidām إنهدام z "yıkılma, harap olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadama هدم z "yıktı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhilal

Arapça ḥll kökünden gelen inḥilāl إنحلال z "ayrışma, çözülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhiraf

Arapça ḥrf kökünden gelen inḥirāf إنحراف z "sapma, rotadan uzaklaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhisar

Arapça ḥṣr kökünden gelen inḥiṣār إنحصار z "yasaklanma, sınırlandırılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "etrafını çitle çevirdi, kuşattı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhitat
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
inhıtāt: aşağı inme, tedennī, zeval-i sinn, kocamak. Dolunay.

Köken

Arapça ḥṭṭ kökünden gelen inḥiṭāṭ إنحطاط z "gerileme, güçten düşme, dekadans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṭṭa حطّ z "koydu, indirdi, fiyat düşürdü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.


26.08.2014
inisiyal

Fransızca ve İngilizce initial "başlangıca ait, bir sözcüğün veya ismin ilk harfi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince initium "başlangıç" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

inisiyatif

Fransızca initiative "girişim, öncülük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca initier "başlamak, önayak olmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

inisiye

Fransızca initié "1. başlamış, başlatılmış, 2. bir sürece veya yola veya tarikate girmiş kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince initiatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince initiare "başlamak, başlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince initium "başlangıç" sözcüğünün fiilidir. Latince sözcük Latince itus veya iter "yol, gidiş" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince ire "gitmek, yol almak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

inkâr

Arapça nkr kökünden gelen inkār إنكار z "yalanlama, yadsıma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nakara نكر z "bilmedi, tanımadı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice nakrī "yabancı, yad" sözcüğü ile eş kökenlidir. Aramice/Süryanice sözcük Akatça aynı anlama gelen nakru sözcüğü ile eş kökenlidir. )

inkıbaz

Arapça ḳbḍ kökünden gelen inḳibāḍ إنقباض z "tutulma, tutukluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḳabaḍa قبض z "tuttu" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.