inhiraf

İngiltere

Latince Inglae terra "Avrupa'da bir ülke" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince Inglae "Angl halkı, 5. yy'da Britanya'yı istila eden bir Cermen kavmi" ve Latince terra "toprak, ülke" sözcüklerinin bileşiğidir.

inha

Arapça nhw kökünden gelen inhāˀ إنهاء z "haber verme, kesinleştirme, sona erdirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça nahā نها z "vardı, sona erdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

inhibe

Fransızca inhiber "engellemek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince inhibēre "hapsetmek, tutmak, durdurmak" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince habēre "sahip olmak, elde etmek, almak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

inhidam

Arapça hdm kökünden gelen inhidām إنهدام z "yıkılma, harap olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadama هدم z "yıktı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhilal

Arapça ḥll kökünden gelen inḥilāl إنحلال z "ayrışma, çözülme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥalla حلّ z "çözdü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhiraf
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Meninski, Thesaurus, 1680]
inhırāf: Declinatio (in astronomicis). Deflexio & inversio, mutatio.

Köken

Arapça ḥrf kökünden gelen inḥirāf إنحراف z "sapma, rotadan uzaklaşma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarrafa حرّف z "tahrif etti, bozdu" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için harf maddesine bakınız.


26.08.2014
inhisar

Arapça ḥṣr kökünden gelen inḥiṣār إنحصار z "yasaklanma, sınırlandırılma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṣara حصر z "etrafını çitle çevirdi, kuşattı" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inhitat

Arapça ḥṭṭ kökünden gelen inḥiṭāṭ إنحطاط z "gerileme, güçten düşme, dekadans" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaṭṭa حطّ z "koydu, indirdi, fiyat düşürdü" fiilinin infiˁāl vezninde (VII) masdarıdır.

inisiyal

Fransızca ve İngilizce initial "başlangıca ait, bir sözcüğün veya ismin ilk harfi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince initium "başlangıç" sözcüğünden +al° ekiyle türetilmiştir.

inisiyatif

Fransızca initiative "girişim, öncülük" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca initier "başlamak, önayak olmak" fiilinden +(t)iv° ekiyle türetilmiştir.

inisiye

Fransızca initié "1. başlamış, başlatılmış, 2. bir sürece veya yola veya tarikate girmiş kimse" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince initiatus sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince initiare "başlamak, başlatmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Latince initium "başlangıç" sözcüğünün fiilidir. Latince sözcük Latince itus veya iter "yol, gidiş" sözcüğünden in+1 önekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Latince ire "gitmek, yol almak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.