implementasyon

immün

Fransızca immune "muaf, bağışık" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince immūnis "vergiden veya kamu hizmetinden muaf olan" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince mūnus "kamu hizmeti, imece" sözcüğünden in+2 önekiyle türetilmiştir.

impala

İngilizce impala "Güney Afrika'ya özgü kızıl antilop" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Tswana aynı anlama gelen mpala sözcüğünden alıntıdır.

imparator

Latince imperator "ordu kumandanı, serdar, Roma'nın askeri hakimi olan Augustus'un benimsediği unvan" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince imperare "buyurmak, komuta etmek" fiilinden +(t)or ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince parare "tedarik etmek, donatmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

imparatoriçe

Sırpça imperatoritsa "imparator eşi veya kadın imparator" sözcüğünden alıntıdır. Sırpça sözcük Latince imperator sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +IçA ekiyle türetilmiştir.

implant

İngilizce implant "fidan dikme, aşılama" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Fransızca aynı anlama gelen implanter sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Fransızca planter "sokmak, fidan dikmek" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

implementasyon
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Milliyet - gazete, 1996]
UNIX, FTP SERVERS implementasyonu konusunda kuruluş ve sistem yönetimi

Köken

İngilizce implementation "(bir karar veya sözleşmeyi) icra etme, hayata geçirme, gerçekleştirme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince implementum "içini doldurma" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince implēre "doldurmak, (koşulları) tamamlamak, yerine getirmek" fiilinden +ment° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince plēre, plet- "doldurmak" fiilinden in+1 önekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için komple maddesine bakınız.


22.12.2014
imrahor

Farsça mīr-i āχōr مير آخور z "ahır beyi, süvari kumandanı" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça mīr مير z "bey" ve Farsça āχʷar veya āχōr آخور z "ahır" sözcüklerinin bileşiğidir.

imren|mek

Eski Türkçe amran- "arzulamak, sevmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe amul "halim, yumuşak, sevimli" sözcüğünden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

imsak

Arapça msk kökünden gelen imsāk إمساك z "tutma, tutumluluk, oruç tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça masaka مسك z "tuttu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

imtihan

Arapça mḥn kökünden gelen imtiḥān إمتحان z "zahmet çekme, sınav" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça maḥana محنة z "sınadı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

imtina

Arapça mnˁ kökünden gelen imtināˁ إمتناع z "kendini tutma, nefsini sakınma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça manaˁa مَنَعَ z "men etti, yasakladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.