iklim

iki

<< ETü eki/ekki 2

ikilem

TTü ikile- +Im TTü iki +lA-

ikindi

<< ETü ikinti ikinci ETü iki/éki/ékki iki

ikircik

<< ETü ikirçgü ikilik, tereddüt ETü ikiz +gU

ikiz

<< ETü ékkiz ikiz ETü ékki iki +Iz

iklim

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
yidi iḳlīm üzre ḥukmin yöridür [yedi diyar üzere hükmünü yürütür] [ anon., Tezkiretü'l-Evliya terc., 1341]
ben Belh iḳlīmin [diyarını] virdüm, satun aldum YO: "... atmosfer şartları" [ Basiretçi Ali Bey, İstanbul Mektupları, 1873]
klimatoloji yani ahval-i iḳlīmiyyeye dair bazı malūmat

Ar iḳlīm إقليم z [#ḳlm] yeryüzünün bölündüğü yedi kuşağın her biri, diyar, ülke EYun klíma κλίμα z1. eğim, 2. güneş ışınlarının eğimi, iklim kuşağı (İlk kullanım: Ptolemaios, Yun. coğrafyacı (MS 90-168).) EYun klínō κλίνω zeğimli olmak, yatmak +ma(t) << HAvr *ḱli-n-i̯é- HAvr *ḱlei̯- a.a.

Not: Türkçe güncel anlamı 19. yy'da Fr climat etkisiyle değişmiştir. • Batı dillerine Latince vasıtasıyla Yunancadan alınmıştır. Aynı kökten EYun klinē "yatak".

Benzer sözcükler: iklimlemek, iklimlendirmek, iklimsel

Bu maddeye gönderenler: klima, klinik (client, poliklinik), kliyantel


24.08.2018
ikmal

Ar ikmāl إكمال z [#kml ifˁāl IV msd.] bütünleme, tamamlama, kemale erdirme Ar kamala كمل zbütün idi, erdi

ikna

Ar iḳnāˁ إقناع z [#ḳnˁ ifˁāl IV msd.] kani etme, doyurma Ar ḳanaˁa قناعة zdoydu

ikon

Fr icone simge, temsil Yun ikóna εικόνα za.a., özellikle Orttodoks kilisesine özgü kutsal tasvir EYun eikōn εικών zresim, suret, tasvir << HAvr *wéi̯k-ō- HAvr *wei̯k-¹ benzemek, benzer olmak

ikonoklast

Fr iconoclaste İng iconoclast 1. Bizans'ta kilise tasvirlerini yasaklayan akıma mensup, 2. put kırıcı, yerleşik adetlere karşı gelen OYun eíkonoklástēs εἰκονοκλάστης zikon kırıcı § EYun eikōn εικών ztasvir, ikon EYun klastēs κλαστής zkıran (EYun kláō κλάω zkırmak +t° )

ikrah

Ar ikrāh إكراه z [#krh ifˁāl IV msd.] zorla ve rızası hilafına iş yaptırma, iğrenme Ar kariha كَرِهَ ziğrendi, nefret etti