ihtiram

ihtilal

Arapça χll kökünden gelen iχtilāl إختلال z "bozulma, fesat, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtilat

Arapça χlṭ kökünden gelen iχtilāṭ إختلاط z "karışma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṭa خَلَطَ z "kardı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtimal

Arapça ḥml kökünden gelen iḥtimāl إحتمال z "1. yüklenme, yük taşıma, 2. mantıkta olabilirlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥamala حَمَلَ z "taşıdı, yüklendi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtimam

Arapça hmm kökünden gelen ihtimām إهتمام z "önemseme, ilgilenme; ilgi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamma هَمَّ z "önemsedi, ilgilendi" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtira

Arapça χrˁ kökünden gelen iχtirāˁ إختراع z "bulma, yaratma, kurma, icat etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aχtaraˁa "buldu, yarattı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiram
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
ululara iḥtirām eylemeye / kimse haḳḳında eyü söylemeye [ Selanikli Mustafa Ef., Tarih-i Selanikî, 1600]
bu tekrīm ü iḥtirām selef pādişāhlarından daχı vāḳıˁ olmamışdur

Köken

Arapça ḥrm kökünden gelen iḥtirām إحترام z "hürmet etme, saygı gösterme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için harem maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ihtiram kıtası

Bu maddeye gönderenler

muhterem


23.09.2017
ihtiras

Arapça ḥrṣ kökünden gelen iḥtirāṣ إحتراص z "şiddetle isteme, arzulama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraṣa حرص z "şiddetle istedi, arzuladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtiraz

Arapça iḥtirāz إحتراز z "kaçınma, kendini koruma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaraza حَرَزَ z "sakladı, korudu" fiilinden türetilmiştir.

ihtisap

Arapça ḥsb kökünden gelen iḥtisāb إحتساب z "sayma, hesap etme, hesaba katma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasaba "hesap etti" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtisas

Arapça χṣṣ kökünden gelen iχtiṣāṣ إختصاص z "seçkinleşme, seçilmişlik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṣṣa خَصَّ z "seçti, ayırdı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtişam

Arapça ḥşm kökünden gelen yazılı örneği bulunmayan *iḥtişām إحتشام z sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaşam حشم z "maiyet, hizmetçiler" sözcüğünün iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.