ihsan

ihlal

Arapça χll kökünden gelen iχlāl إخلال z "karıştırma, bulandırma, halel getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihlas

Arapça χlṣ kökünden gelen iχlāṣ إخلاص z "1. kurtarma, kurtuluş, 2. samimiyet, doğruluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خَلَصَ z "arındı, kurtuldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihmal

Arapça hml kökünden gelen ihmāl إهمال z "kendi haline bırakma, boş verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamal هَمَل z "kendi başına bırakılmış (deve veya davar)" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihraç

Arapça χrc kökünden gelen iχrāc إخراج z "çıkarma, harice atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihram

Arapça ḥrm kökünden gelen iḥrām إحرام z "1. yasaklama, 2. yasak yere veya hareme girme, özellikle hac esnasında harem-i şerife girme, 3. hac giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihsan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
anıŋ birr u cūdı, badiˁ iḥsānı [onun iyiliği ve cömertliği, eşsiz ihsanı]

Köken

Arapça ḥsn kökünden gelen iḥsān إحسان z "güzellik yapma, karşılıksız verme, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasuna حَسُنَ z "güzel idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Daha fazla bilgi için hüsn maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

muhsin


24.04.2015
ihsas

Arapça ḥss kökünden gelen iḥsās إحساس z "hissetme, algılama, sezme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "duydu, kokladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihtar

Arapça χṭr kökünden gelen iχṭār إخطار z "uyarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "dikildi, aydı, duygu veya düşünceye kapıldı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihtida

Arapça hdy kökünden gelen ihtidāˀ إهتداء z "doğru yola gitme, mec. İslamı kabul etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hadā هَدَا z "yol gösterdi, uğurladı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.

ihtikâr

Arapça ḥkr kökünden gelen iḥtikār إحتكار z "(özellikle buğdayda) stokçuluk veya istifçilik yapma, fiyat artışı beklentisiyle gıda maddesini stokta tutma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥakara حكر z "stokçuluk yaptı, buğdayı elinde tuttu" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır. Bu sözcük Aramice/Süryanice ḥākar חכר z "kiralama, özellikle buğday cinsinden ödenen arazi kirası" fiilinden alıntıdır.

ihtilaç

Arapça χlc kökünden gelen iχtilāc إختلاج z "kıvranma, spazm" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaca خلج z "kıvrandı" fiilinin iftiˁāl vezninde (VIII) masdarıdır.