ihmal

ihbar

Arapça χbr kökünden gelen iχbār إخبار z "haber verme, bildirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χabara خبر z "denedi, sınadı, bizzat deneyerek öğrendi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihdas

Arapça ḥds̠ kökünden gelen iḥdāṯ إحداث z "meydana getirme, oluşturma, olay nakletme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥadaṯa حدث z "oldu, vuku buldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihkak

Arapça ḥḳḳ kökünden gelen iḥḳāḳ إحقاق z "doğrusunu bulma, doğruyu yapma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥaḳḳa حَقّ z "doğru idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihlal

Arapça χll kökünden gelen iχlāl إخلال z "karıştırma, bulandırma, halel getirme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalla خَلَّ z "bozdu, hasar verdi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihlas

Arapça χlṣ kökünden gelen iχlāṣ إخلاص z "1. kurtarma, kurtuluş, 2. samimiyet, doğruluk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χalaṣa خَلَصَ z "arındı, kurtuldu" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihmal
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
sözüme kulak dut, her ne dirsem ihmāl kılma

Köken

Arapça hml kökünden gelen ihmāl إهمال z "kendi haline bırakma, boş verme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça hamal هَمَل z "kendi başına bırakılmış (deve veya davar)" sözcüğünün ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

Benzer sözcükler

ihmalci, mühmel


25.08.2015
ihraç

Arapça χrc kökünden gelen iχrāc إخراج z "çıkarma, harice atma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaraca خرج z "çıktı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihram

Arapça ḥrm kökünden gelen iḥrām إحرام z "1. yasaklama, 2. yasak yere veya hareme girme, özellikle hac esnasında harem-i şerife girme, 3. hac giysisi" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥarama حَرَمَ z "yasakladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihsan

Arapça ḥsn kökünden gelen iḥsān إحسان z "güzellik yapma, karşılıksız verme, hediye" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥasuna حَسُنَ z "güzel idi" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihsas

Arapça ḥss kökünden gelen iḥsās إحساس z "hissetme, algılama, sezme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥassa حَسَّ z "duydu, kokladı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.

ihtar

Arapça χṭr kökünden gelen iχṭār إخطار z "uyarma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça χaṭara خطر z "dikildi, aydı, duygu veya düşünceye kapıldı" fiilinin ifˁāl vezninde (IV) masdarıdır.