ibis

ibare

Ar ˁibāra(t) عِبارة z [#ˁbr fiˁāla(t) msd.] söz, ifade,cümle Ar ˁabara عَبَرَ zgeçti

ibaret

Ar ˁibāra(t) ˁan عبارة عن z«anlamı şudur» anlamında deyim Ar ˁibāra(t) عبارة zsöz, ifade

ibate

Ar ibāte(t) إباتة z [#byt ifˁāle(t) IV msd.] konaklatma, barındırma Ar beyt ev

ibibik

<< ETü üpgük hüthüt kuşu, ibibik onom

ibik

<< TTü ibük alaca ibikli bir kuş, çavuş kuşu << ETü üpgük a.a. onom

ibis

[ Meydan-Larousse, 1969]

Fr ibis Kuzey Afrika'ya özgü bir kuş Lat ibis a.a. EYun îbis a.a. Mıs hby a.a.


08.05.2015
ibiş

öz İbrahim

ibka

Ar ibḳāˀ إبقاء z [#bḳy ifˁāl IV msd.] yerinde bırakma Ar baḳā بَقَا zkaldı, baki oldu

iblağ

Ar iblāġ إبلاغ z [#blġ ifˁāl IV msd.] ulaştırma, erdirme, toplam sayı çıkarma Ar balaġa بَلَغَ zulaştı, yetişti

iblis

Ar iblīs إبليس z [#bls] kandırıcı, şeytan EYun diábolos διάβολος zkandırıcı, şeytan EYun diabállō διαβάλλω zyanlışa yöneltmek, kandırmak EYun dia+ bállō, bol- βάλλω, βολ- zatmak

ibne

Ar *ibna(t) إبنة z [#bn] oğlanlık Ar ibn إبن zoğul, evlat