hoyrat

hoşt

ünl köpek kovma ünlemi

hot zot

?

hotoz

≈ Fa ḳotās a.a. << ETü kotuz/kotaz Tibet öküzü, yak

hovarda

~? Fa χʷār-dād خوارداد zyemek veren

hovercraft

İng hovercraft hava yastığı üzerinde seyreden araç (İlk kullanım: 1959, İng.) § İng hover havada asılı durmak İng craft araç

hoyrat

[ Mesud b. Ahmed, Süheyl ü Nevbahar terc., 1354]
tezeydügin andan bilürler güli / ki ilinmemiş ola aŋa χoryād eli [Gülün tazeliği şundan bilinir ki, ona kaba saba kişi eli değmemiş ola] [ anon., et-Tuhfetu'z-Zekiyye fi'l-Lugati't-Türkiyye, <1400]
waḥş [Ar.]: yaman, χoryāt, çirkin [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
choriátt [χoryat]: contadino, villano [köylü] "... uzun hava" [ Hamit Zübeyr & İshak Refet, Anadilden Derlemeler, 1932]
χoyrat (Cenubi Anadolu): Tek başına söylenen bir çeşit ezgi.

≈ Fa χoryād خورياد zköylü, kaba saba kimse Yun χōriátēs χωριάτης zköylü Yun χōríon χωρίον z [küç.] küçük yerleşim, köy EYun χōros χώρος zkırsal alan, taşra +ion

Not: Batı ve Orta Anadolu'nun birçok yerinde görülen Hoyran yer adı χωριάνον "mezra, küçük tarımsal alan" anlamındadır.

Benzer sözcükler: hoyratça, hoyratlık


05.12.2015
hödük

?

höpür

onom gürültüyle içme sesi

hörgüç

<< ETü örküç deve sırtındaki tümsek ETü ör- yükselmek, belirmek (geçişsiz fiil) +(g)Uç

höst

ünl hayvan kovma ünlemi

hötöröf

?