hovarda

hoşmerim

Fa χʷoş-maram خوش مرم zkaymakla yapılan bir tatlı § Fa χʷoş خوش ztatlı Fa maram/malham مرم zkaymak

hoşnut

Fa/OFa χoşnūd خشنود zmemnun ≈ Ave hu-χşnūta/hu-şnūta a.a. (Kaynak: Horn sf. 113)§ Ave hu iyi, güzel Ave χşnav- yetmek, doymak, yetinmek (Kaynak: Bart 557-559)

hoşt

ünl köpek kovma ünlemi

hot zot

?

hotoz

≈ Fa ḳotās a.a. << ETü kotuz/kotaz Tibet öküzü, yak

hovarda

[ Gelibolulu Mustafa Âli, Künhü'l Ahbar, 1587]
Kendü alabarda, χıdmetkārları χovarda şahşuŋ ˁalāmeti [ Meninski, Thesaurus, 1680]
χovarda: Vagus, vagabundus, erro [serseri, boş gezen]. χovardalık: Vagatio, vagari [serserilik, aylaklık]. [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
χovarda: sefih, çapkın, malını zevk ü sefā ve sefahatde sarf eden

~? Fa χʷār-dād خوارداد zyemek veren

 +hor

Not: "Yemek ve işrete sorumsuzca para harcayan" anlamı düşünülebilir ise de, Türkçe en eski kaynaklarda daima "serseri, çulsuz, aylak" anlamı öne çıkar. Ayrıca, -dād şeklinde yazımına hiç rastlanmaz.


20.02.2020
hovercraft

İng hovercraft hava yastığı üzerinde seyreden araç (İlk kullanım: 1959, İng.) § İng hover havada asılı durmak İng craft araç

hoyrat

≈ Fa χoryād خورياد zköylü, kaba saba kimse Yun χōriátēs χωριάτης zköylü Yun χōríon χωρίον z [küç.] küçük yerleşim, köy EYun χōros χώρος zkırsal alan, taşra +ion

hödük

?

höpür

onom gürültüyle içme sesi

hörgüç

<< ETü örküç deve sırtındaki tümsek ETü ör- yükselmek, belirmek (geçişsiz fiil) +(g)Uç