hotoz

hoşbeş

<< Fa χōş bāşad خوش باشد z«hoş olsun», 'hoş geldin' anlamında karşılama sözü

hoşmerim

Fa χʷoş-maram خوش مرم zkaymakla yapılan bir tatlı § Fa χʷoş خوش ztatlı Fa maram/malham مرم zkaymak

hoşnut

Fa/OFa χoşnūd خشنود zmemnun ≈ Ave hu-χşnūta/hu-şnūta a.a. (Kaynak: Horn sf. 113)§ Ave hu iyi, güzel Ave χşnav- yetmek, doymak, yetinmek (Kaynak: Bart 557-559)

hoşt

ünl köpek kovma ünlemi

hot zot

?

hotoz

Çağ: [ Babürname, 1530]
ol taġlarda öy orunıġa kotas saχlar [o dağlarda (Tibet'te) sığır yerine yak yetiştirilir] TTü: χotaz "... yak kuyruğundan yapılan sorguç" [ Lugat-i Ni'metullah, 1540]
χotāz ki at boynuŋa asarlar TTü: [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
ser-penāh ve kolçak ve yancık ve bahrī χotaslar ve üç ˁaded zer-ender-zer otaklar

≈ Fa ḳotās a.a. << ETü kotuz/kotaz Tibet öküzü, yak


12.08.2021
hovarda

~? Fa χʷār-dād خوارداد zyemek veren

hovercraft

İng hovercraft hava yastığı üzerinde seyreden araç (İlk kullanım: 1959, İng.) § İng hover havada asılı durmak İng craft araç

hoyrat

≈ Fa χoryād خورياد zköylü, kaba saba kimse Yun χōriátēs χωριάτης zköylü Yun χōríon χωρίον z [küç.] küçük yerleşim, köy EYun χōros χώρος zkırsal alan, taşra +ion

hödük

?

höpür

onom gürültüyle içme sesi