hokkabaz

hodri

<< ünl hayde bre teşvik ünlemi (Rumeli ağzı)

hodserane

Fa χod-sarāne خودسرانه zbaşına buyrukça § Fa χod kendi Fa sar baş

hohla|mak

onom hoh ağzı yuvarlaklaştırarak nefes verme sesi +lA-

hokey

İng hockey ucu kıvrık çomaklarla oynanan bir top oyunu EFr hoquet ucu kıvrık çomak, bu tür çomaklarla oynanan top oyunu EFr hoc çengel Ger

hokka

Ar ḥuḳḳa(t) حقّة zağaç veya fildişi veya mermerden oyma küçük kap veya şişe Aram *ḥuḳḳā oyulmuş şey, oyma Aram #ḥḳḳ חקק zoyma, kazıma

hokkabaz

"hokka oynatan, bir tür akrobat" [ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
lebüŋ menbaˁ durur her gizlü rāza / kim ağzuŋ benzemişdür ḥokka-bāza

§ Ar ḥukka(t) hokka Fa bāz oynatan

 hokka, +baz


28.07.2015
hokus pokus

İng hocus pocus sihirbazlık sözü (İlk kullanım: 1624 İng.) Lat hoc est corpus kilise ayininde ekmeğin kutsanması için söylenen söz

hol

İng hall büyük kapalı mekân, salon Ger *hallō büyük kapalı mekân, salon, oylum

hol(o)+

Fr/İng holo+ [bileşik adlarda] tüm, bütün EYun ʰólos ὅλος za.a. << HAvr *solh₂- (*sol-) tam, bütün, eksiksiz, sağlam, kusursuz

holding

İng holding company başka şirketlerin hisselerini tutan şirket İng to hold tutmak +ing Nor haldan a.a.

holigan

İng hooligan her çeşit serseri öz Houlihan tipik bir İrlandalı soyadı