hidroloji

hidrofobi

Fr hydrophobie «su korkusu», kuduz hastalığının bilimsel adı << OLat hydrophobia a.a. (İlk kullanım: y. 420 Cælius Aurelianus, Rom. tabip.) § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phóbos φόβος zkorku

hidrofor

Fr hydrophore 1. su kaynağı, 2. bir tür pompa § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun phóros φόρος ztaşıyan

hidrografi

Fr hydrographie su haritacılığı § EYun ʰydōr ὑδωρ zsu EYun graphía γραφία zyazım

hidrojen

Fr hydrogène suyun analiziyle elde edilen bir gaz, hidrojen (İlk kullanım: 1787 Antoine de Lavoisier, Fr. kimyacı.) § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun genḗs γενής zdoğuran

hidrolik

Fr hydraulique su basıncı ile çalışan, fizikte sıvılar mekaniği Lat hydraula su pompası, tulumba +ic° ≈ EYun ʰydraulis ὑδραυλις zhidrolik org, Ktesibios'un icat ettiği su basıncı ile çalışan müzik aleti § EYun ʰýdōr ὕδωρ zsu EYun aulós αυλός zboru

hidroloji

[ TDK, Türkçe Sözlük, 2. Baskı, 1955]
hidroloji: Subilim.

Fr hydrologie İng hydrologie akarsu ve deniz uzmanlığı

 hidr(o)+, +log

Benzer sözcükler: hidrolog, hidrolojik


06.11.2013
hidronim

İng hydronym coğrafyada akarsu veya göl gibi su adı § EYun ʰydōr ὕδωρ zsu EYun ónoma όνομα zad

higr(o)+

Fr/İng hygro+ [bileşik adlarda] nem EYun ʰygrós ὑγρός znemli << HAvr *ugʷ-ró-s HAvr *wegʷ- nem, ıslak olmak

hijyen

Fr hygiène sağlığa uygunluk EYun ʰygieinós ὑγιεινός zsağlığa yararlı EYun ʰygiḗs ὑγιής zsağ, sağlıklı

hikâye

Ar ḥikāya(t) حكاية z [#ḥky fiˁāla(t) msd.] anlatma, anlatı Ar ḥakā حكا zanlattı, hikâye etti, taklit etti

hikmet

Ar ḥikma(t) حكمة z [#ḥkm fiˁla(t) mr.] ilim, bilgelik Aram ḥākməthā חׇכְמְתָא za.a. (Kaynak: Jastrow sf. 463.)≈ İbr ḥakmāh חכמה za.a.